ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2567  / 0     1 2 3 ระหว่าง  29/3/2564 - 4/4/2564 
                                    
 
 Day/Time 
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์    SCI05 1001, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 2

(13:00-15:00)
    SCI05 1004, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1005, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1010, 1

(13:00-15:00)
อังคาร    SCI04 1001, 1

(13:00-15:00)
พุธ    SCI05 1001, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 2

(13:00-15:00)
    SCI05 1004, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1005, 1

(13:00-15:00)
    SCI04 1071, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1010, 1

(13:00-15:00)
พฤหัสบดี SCI04 1001, 1

(10:00-12:00)
   
ศุกร์    SCI05 1001, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1003, 2

(13:00-15:00)
    SCI05 1004, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1005, 1

(13:00-15:00)
    SCI04 1071, 1

(13:00-15:00)
    SCI05 1010, 1

(13:00-15:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.