ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์   SCI05 7668, 1

(10:00-12:00)
      IST20 2504, 2

(17:00-20:00)
อังคาร 573661, 1

(08:00-12:00)
  522269, 1

(13:00-16:00)
  SCI18 7509, 1

(17:00-19:00)
 
      SCI18 7317, 1

(13:00-15:00)
     
พุธ  SCI18 7414, 1

(09:00-12:00)
  573654, 1

(13:00-17:00)
   
      573717, 1

(13:00-17:00)
   
      575743, 1

(13:00-17:00)
   
      106214, 1

(13:00-20:00)
      IST20 2001, 3

(13:00-16:00)
  SCI18 7509, 1

(17:00-19:00)
 
พฤหัสบดี  SCI18 8501, 1

(09:00-16:00)
    
      202213, 1

(13:00-16:00)
    
ศุกร์  202212, 1

(09:00-12:00)
        
  SCI18 7411, 1

(09:00-12:00)
        
  SCI18 7504, 1

(09:00-16:00)
    
   573663, 1

(10:00-12:00)
  573663, 1

(13:00-15:00)
     
   SCI05 7668, 1

(10:00-12:00)
        
เสาร์ 530433, 1

(08:00-12:00)
      202292, 1

(17:00-20:00)
อาทิตย์  535936, 1

(09:00-12:00)
      IST20 2504, 1

(17:00-20:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.