ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  26/4/2564 - 2/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  106217
(4) 1,
L1
     
  SCI18 7001
(3) 1,
L2
  573663
(4) 1,
L2
    
  SCI18 7001
(3) 2,
L2
  535788
(4) 1,
L2
      
อังคาร 527440
(4) 1,
L1
  523411
(4) 1,
L1
 523315
(4) 1,
L1
 SCI18 7508
(3) 2,
L3
  
 575572
(4) 1,
L2
         
พุธ  106215
(4) 1,
L1
     
  SCI18 7412
(3) 2,
L2
  523411
(4) 2,
L1
      
      535788
(4) 1,
L2
      
พฤหัสบดี  106731
(2) 1,
L2
  573601
(1) 3,
L2
  SCI18 7508
(3) 2,
L3
  
           535312
(3) 1,
L1
ศุกร์  202213
(3) 1,
L1
  202211
(3) 1,
L1
 535405
(1) 1,
L1
  
  SCI18 7002
(3) 1,
L2
  535321
(4) 1,
L1
     
  SCI18 7002
(3) 2,
L2
  535305
(3) 1,
L1
     
   575581
(2) 2,
L2
         
เสาร์  202212
(3) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.