ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     530232, 1

(13:00-16:00)
 530232, 2

(16:00-19:00)
อังคาร 335343, 1

(09:00-12:00)
  528213, 1

(13:00-16:00)
  532315, 1

(17:00-18:00)
 
     ENG28 2103, 1

(13:00-16:00)
  532315, 2

(17:00-18:00)
 
         ENG32 3308, 1

(17:00-18:00)
 
         ENG32 3308, 2

(17:00-18:00)
 
พุธ     532315, 1

(13:00-16:00)
   
     530352, 2

(13:00-16:00)
   
     583304, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG32 3308, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG82 2032, 1

(13:00-16:00)
   
       536342, 1

(15:00-18:00)
 
       525443, 1

(15:00-18:00)
 
        532315, 2

(16:00-19:00)
        ENG32 3308, 2

(16:00-19:00)
พฤหัสบดี ENG25 3400, 1

(09:00-12:00)
  528315, 1

(13:00-16:00)
 ENG32 2104, 2

(16:00-19:00)
     582352, 1

(13:00-16:00)
   
     559307, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG28 2103, 2

(13:00-16:00)
   
     ENG28 3109, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG25 2400, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG32 2104, 1

(13:00-16:00)
   
ศุกร์     ENG25 2400, 2

(13:00-16:00)
   
เสาร์        559307, 2

(16:00-19:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.