ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2567  / 0 1     2 3 ระหว่าง  26/4/2564 - 2/5/2564 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     ENG25 3400, 1

(13:00-16:00)
   
อังคาร     533351, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG25 2010, 1

(13:00-16:00)
   
     ENG25 3400, 2

(13:00-16:00)
   
     ENG82 2052, 1

(13:00-16:00)
   
พุธ 521412, 1

(09:00-12:00)
 524381, 1

(12:00-15:00)
    
 ENG21 4001, 1

(09:00-12:00)
 ENG24 3810, 1

(12:00-15:00)
    
 ENG21 4001, 2

(09:00-12:00)
  ENG25 2010, 2

(13:00-16:00)
   
     ENG32 2102, 1

(13:00-16:00)
   
      524481, 1

(14:00-17:00)
  
      ENG24 4810, 1

(14:00-17:00)
  
        ENG32 2102, 2

(16:00-19:00)
พฤหัสบดี 521344, 1

(09:00-12:00)
  559312, 1

(13:00-16:00)
 533351, 3

(16:00-19:00)
 ENG21 3005, 1

(09:00-12:00)
  533351, 2

(13:00-16:00)
   
 ENG21 3005, 2

(09:00-12:00)
  ENG85 3400, 1

(13:00-16:00)
   
ศุกร์ 521357, 1

(09:00-12:00)
 524381, 2

(12:00-15:00)
    
 521367, 1

(09:00-12:00)
 ENG24 3810, 2

(12:00-15:00)
    
 559302, 1

(09:00-12:00)
  585440, 1

(13:00-16:00)
   
 ENG21 3108, 1

(09:00-12:00)
  ENG25 2010, 3

(13:00-16:00)
   
 ENG21 4201, 1

(09:00-12:00)
   524481, 2

(14:00-17:00)
  
      ENG24 4810, 2

(14:00-17:00)
  
        ENG64 1102, 1

(16:00-19:00)
เสาร์       559302, 2

(15:00-18:00)
 
อาทิตย์     559312, 2

(13:00-16:00)
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.