ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์     525340, 1

(13:00-16:00)
  521319, 1

(16:30-19:30)
 
     536441, 1

(13:00-16:00)
  521412, 1

(16:30-19:30)
 
     537340, 1

(13:00-16:00)
    
     536442, 1

(13:00-16:00)
    
     525341, 1

(13:00-16:00)
    
อังคาร 521336, 1

(09:00-12:00)
  585200, 1

(13:00-16:00)
    
 521367, 1

(09:00-12:00)
  585340, 1

(13:00-16:00)
    
พุธ  531344, 1

(10:00-12:00)
 524381, 1

(12:00-15:00)
   525441, 1

(17:00-20:00)
    524482, 1

(12:00-13:00)
 525340, 2

(13:00-16:00)
    
     536340, 2

(13:00-16:00)
    
     524481, 1

(13:00-16:00)
    
     524481, 2

(13:00-16:00)
    
     525341, 2

(13:00-16:00)
    
พฤหัสบดี  521344, 1

(10:00-13:00)
 536442, 2

(13:00-16:00)
 532421, 2

(16:00-19:00)
 
  521344, 2

(10:00-13:00)
 532421, 1

(13:00-16:00)
    
    524482, 1

(12:00-13:00)
       
ศุกร์ 521323, 1

(09:00-12:00)
 524381, 2

(12:00-15:00)
     
 521357, 1

(09:00-12:00)
  524481, 1

(13:00-16:00)
    
 537466, 1

(09:00-12:00)
  585440, 1

(13:00-16:00)
    
เสาร์ 537466, 1

(09:00-12:00)
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.