ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1     2 3 ระหว่าง  12/4/2564 - 18/4/2564 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    536441, 1

(13:00-16:00)
     
    524381, 1

(13:00-16:00)
     
    528302, 1

(13:00-16:00)
     
     424481, 1

(14:00-17:00)
    
     524481, 1

(14:00-17:00)
    
อังคาร    436431, 1

(13:00-16:00)
     
      540302, 1

(15:00-18:00)
   
พุธ    525340, 1

(13:00-16:00)
     
    536340, 1

(13:00-16:00)
     
    536440, 1

(13:00-16:00)
     
    537440, 1

(13:00-16:00)
     
พฤหัสบดี 521318, 1

(10:00-13:00)
        
 521318, 2

(10:00-13:00)
        
    537440, 2

(12:30-15:30)
      
ศุกร์    525340, 2

(13:00-16:00)
     
    536340, 2

(13:00-16:00)
     
อาทิตย์        551341, 1

(17:00-21:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.