ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 0     1 2 3 ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
       
 
อังคาร
 
       
พุธ  (6404210004)
(22651) ,
ประชุมซูม(6404210013)
() ,
พฤหัสบดีสหกิจศึกษา(6404010010)
() ,
      
ศุกร์  กิจกรรม Matching สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก(6404070006)
(10271) ,
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
21 เม.ย. 256417:00-20:00ประชุมซูม(6404210013)
นายพิรุณ กล้าหาญ
21 เม.ย. 256414:30-17:00(6404210004)
นางสาวเกศกนก แซ่อึง
22 เม.ย. 256413:00-14:00สหกิจศึกษา(6404010010)
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
23 เม.ย. 256415:00-16:00กิจกรรม Matching สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก(6404070006)
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.