ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  213305
(3) 13,
L1
 213305
(3) 1,
L1
  530351
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 203461
(3) 1,
L1
  
อังคาร    322327
(2) 1,
L1
  213305
(3) 6,
L1
   203431
(3) 2,
L1
  
พุธ 213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 1,
L1
  213305
(3) 16,
L1
  203461
(3) 1,
L1
  
       (6404210004)
(22651) ,
ประชุมซูม(6404210013)
() ,
พฤหัสบดี 213305
(3) 6,
L1
 322301
(2) 6,
L1
  533328
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
  203431
(3) 2,
L1
  
     สหกิจศึกษา(6404010010)
() ,
      
ศุกร์   583100
(2) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
กิจกรรม Matching สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก(6404070006)
(10271) ,
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
21 เม.ย. 256417:00-20:00ประชุมซูม(6404210013)
นายพิรุณ กล้าหาญ
21 เม.ย. 256414:30-17:00(6404210004)
นางสาวเกศกนก แซ่อึง
22 เม.ย. 256413:00-14:00สหกิจศึกษา(6404010010)
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
23 เม.ย. 256415:00-16:00กิจกรรม Matching สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก(6404070006)
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.