ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  27/9/2564 - 3/10/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ SCI02 1112
(1) 6,
L1
  SCI09 2204
(1) 1,
L1
 
     SCI09 2204
(1) 2,
L1
 
อังคาร 102242
(1) 1,
L1
  104336
(1) 1,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 11,
L1
  SCI04 1002
(1) 5,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 12,
L1
  SCI04 1002
(1) 6,
L1
 
  SCI09 2204
(1) 3,
L1
 SCI04 1002
(1) 7,
L1
 
     SCI04 1002
(1) 8,
L1
 
     SCI08 2002
(1) 1,
L1
 
      SCI09 2204
(1) 5,
L1
      SCI09 2204
(1) 6,
L1
พุธ SCI04 1002
(1) 11,
L1
  SCI02 1112
(1) 23,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 12,
L1
  SCI02 1112
(1) 24,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 9,
L1
  SCI04 1009
(1) 1,
L1
 
     SCI04 1009
(1) 2,
L1
 
พฤหัสบดี 104172
(1) 1,
L1
  104332
(1) 1,
L1
 
 104172
(1) 2,
L1
  SCI02 1112
(1) 37,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 30,
L1
  SCI02 1112
(1) 38,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 32,
L1
  SCI04 1002
(1) 17,
L1
 
 SCI09 2204
(1) 10,
L1
  SCI04 1002
(1) 18,
L1
 
     SCI04 1002
(1) 20,
L1
 
     SCI09 2204
(1) 11,
L1
 
ศุกร์ SCI04 1002
(1) 21,
L1
  SCI04 1004
(1) 1,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 24,
L1
  SCI04 1004
(1) 2,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.