ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  24/9/2566 - 30/9/2566 
                                                      
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์     SCI09 2204, 1

(13:00-16:00)
 
     SCI09 2204, 2

(13:00-16:00)
 
อังคาร  SCI09 2204, 3

(10:00-13:00)
 NUR01 2004, 1

(13:00-16:00)
 
  SCI09 2204, 4

(10:00-13:00)
  SCI09 2204, 5

(14:00-17:00)
      SCI09 2204, 6

(14:00-17:00)
พุธ  SCI15 1006, 1

(10:00-13:00)
 NUR01 2004, 2

(13:00-16:00)
 
  SCI15 1006, 11

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 3

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 4

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 5

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 6

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 7

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 8

(10:00-13:00)
    
  SCI15 1006, 9

(10:00-13:00)
    
พฤหัสบดี 715404, 1

(09:00-12:00)
  SCI15 2106, 1

(13:00-16:00)
 
 715404, 10

(09:00-12:00)
     
 715404, 11

(09:00-12:00)
     
 715404, 12

(09:00-12:00)
     
 715404, 13

(09:00-12:00)
     
 715404, 14

(09:00-12:00)
     
 715404, 15

(09:00-12:00)
     
 715404, 16

(09:00-12:00)
     
 715404, 17

(09:00-12:00)
     
 715404, 18

(09:00-12:00)
     
 715404, 19

(09:00-12:00)
     
 715404, 2

(09:00-12:00)
     
 715404, 20

(09:00-12:00)
     
 715404, 3

(09:00-12:00)
     
 715404, 4

(09:00-12:00)
     
 715404, 5

(09:00-12:00)
     
 715404, 6

(09:00-12:00)
     
 715404, 7

(09:00-12:00)
     
 715404, 8

(09:00-12:00)
     
 715404, 9

(09:00-12:00)
     
 
ศุกร์
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.