ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/6/2565 - 26/6/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ SCI03 1005
(4) 7,
L1
     
อังคาร SCI03 1002
(4) 1,
L1
 IST20 1001
(2) 1,
L1
   
 SCI03 1002
(4) 2,
L1
 IST20 1001
(2) 3,
L31
   
พุธ SCI03 1002
(4) 4,
L1
 SCI02 1105
(3) 1,
L1
   
 SCI03 1002
(4) 5,
L1
     
พฤหัสบดี SCI03 1002
(4) 1,
L1
 SCI03 1005
(4) 7,
L1
   
 SCI03 1002
(4) 2,
L1
     
 SCI03 1002
(4) 4,
L1
     
 SCI03 1002
(4) 5,
L1
     
ศุกร์ SCI02 1105
(3) 1,
L1
  SCI03 1005
(4) 7,
L1
 601111
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.