ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ SCI02 1111, 1

(08:00-10:00)
    SCI05 1002, 7

(13:00-15:00)
  (6702070012)529434:ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY,

(17:00-19:00)
 
     ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(6702090004),

(13:00-14:00)
      
อังคาร SCI03 1009, 1

(08:00-10:00)
  ENG25 3060, 1

(10:30-12:30)
        
พุธ(6702080011)SCI01 1002:VISUALIZATION AND INFOGRAPHIC DESIGN FOR SCIENTIFIC DATA,

(08:00-14:00)
   ประชุมวิศวกรรมเครื่องกล(6702200001),

(17:00-20:00)
   1101021, 1

(10:00-12:00)
  1101023, 1

(13:00-16:00)
    
   1101021, 10

(10:00-12:00)
  1101023, 2

(13:00-16:00)
    
   1101021, 2

(10:00-12:00)
        
   1101021, 3

(10:00-12:00)
        
   1101021, 4

(10:00-12:00)
        
   1101021, 5

(10:00-12:00)
        
   1101021, 6

(10:00-12:00)
        
   1101021, 7

(10:00-12:00)
        
   1101021, 8

(10:00-12:00)
        
   1101021, 9

(10:00-12:00)
        
พฤหัสบดี SCI03 1009, 1

(08:00-10:00)
 SCI03 1002, 3

(10:00-12:00)
  601112, 1

(13:00-16:00)
 601112, 1

(16:00-17:00)
   
   SCI03 1002, 4

(10:00-12:00)
        
ศุกร์ SCI03 1001, 1

(08:00-10:00)
 1101022, 1

(10:00-12:00)
        
 SCI03 1001, 2

(08:00-10:00)
 1101022, 10

(10:00-12:00)
        
   1101022, 2

(10:00-12:00)
        
   1101022, 3

(10:00-12:00)
        
   1101022, 4

(10:00-12:00)
        
   1101022, 5

(10:00-12:00)
        
   1101022, 6

(10:00-12:00)
        
   1101022, 7

(10:00-12:00)
        
   1101022, 8

(10:00-12:00)
        
   1101022, 9

(10:00-12:00)
        
อาทิตย์  1101023, 1

(09:00-12:00)
        
  1101023, 2

(09:00-12:00)
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
19 ก.พ. 256713:00-14:00ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(6702090004)
นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ
19 ก.พ. 256717:00-19:00(6702070012)529434:ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
21 ก.พ. 256708:00-14:00(6702080011)SCI01 1002:VISUALIZATION AND INFOGRAPHIC DESIGN FOR SCIENTIFIC DATA
อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
21 ก.พ. 256717:00-20:00ประชุมวิศวกรรมเครื่องกล(6702200001)
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.