ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  5/6/2566 - 11/6/2566 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ SCI03 1005, 6

(08:00-10:00)
       ENG25 1010, 1

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 11

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 2

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 3

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 4

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 5

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 6

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 7

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 8

(16:00-17:00)
  
         ENG25 1010, 9

(16:00-17:00)
  
 
อังคาร
 
            
พุธ SCI03 1002, 1

(08:00-10:00)
 SCI02 1105, 1

(10:00-12:00)
       
 SCI03 1002, 2

(08:00-10:00)
         
พฤหัสบดี SCI03 1002, 1

(08:00-10:00)
 SCI03 1005, 6

(10:00-12:00)
     204490, 1

(16:00-19:00)
 SCI03 1002, 2

(08:00-10:00)
       114490, 1

(16:00-19:00)
         530490, 1

(16:00-19:00)
         533490, 1

(16:00-19:00)
         527490, 1

(16:00-19:00)
         523490, 1

(16:00-19:00)
         534490, 1

(16:00-19:00)
         535490, 1

(16:00-19:00)
         526490, 1

(16:00-19:00)
         551490, 1

(16:00-19:00)
         102391, 1

(16:00-19:00)
         104391, 1

(16:00-19:00)
         105391, 1

(16:00-19:00)
         103391, 1

(16:00-19:00)
         539490, 1

(16:00-19:00)
         529495, 1

(16:00-19:00)
         538495, 1

(16:00-19:00)
         536495, 1

(16:00-19:00)
         528495, 1

(16:00-19:00)
         532495, 1

(16:00-19:00)
         521495, 1

(16:00-19:00)
         524495, 1

(16:00-19:00)
         335490, 1

(16:00-19:00)
         535495, 1

(16:00-19:00)
         531495, 1

(16:00-19:00)
         522495, 1

(16:00-19:00)
         530495, 1

(16:00-19:00)
         525495, 1

(16:00-19:00)
         551495, 1

(16:00-19:00)
         558495, 1

(16:00-19:00)
         333490, 1

(16:00-19:00)
         802490, 1

(16:00-19:00)
         106391, 1

(16:00-19:00)
         245391, 1

(16:00-19:00)
         245392, 1

(16:00-19:00)
         IST50 3412, 1

(16:00-19:00)
         IST50 3412, 2

(16:00-19:00)
         ENG35 4091, 1

(16:00-19:00)
         1101901, 1

(16:00-19:00)
ศุกร์ SCI02 1105, 1

(08:00-09:00)
  SCI03 1005, 6

(10:00-12:00)
 601111, 1

(12:00-15:00)
    
เสาร์  พบปะศิษย์เก่า วิศวกรรมขนส่ง(6605160001),

(10:00-15:00)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
10 มิ.ย. 256610:00-15:00พบปะศิษย์เก่า วิศวกรรมขนส่ง(6605160001)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.