ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  27/9/2564 - 3/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ประชุมสถาบันวิจัย(6409270011)
() ,
   SCI03 1001
(4) 8,
L1
  
  IST20 2002
(3) 1,
L1
       
  IST20 2002
(3) 2,
L31
       
อังคาร 530201
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
 อบรมวิศวกรรมคอมประชาสัมพันธ์หลักสูตร(6409270002)
() ,
   
พุธ SCI03 1002
(4) 1,
L1
 533301
(4) 1,
L1
    SCI03 1001
(4) 8,
L1
  
พฤหัสบดี 530201
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
  601112
(3) 1,
L1
 601112
(3) 1,
L1
 SCI03 1002
(4) 1,
L1
ศุกร์ SCI03 1002
(4) 1,
L1
 IST20 1504
(2) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
27 ก.ย. 256408:00-13:00ประชุมสถาบันวิจัย(6409270011)
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
28 ก.ย. 256413:00-16:00อบรมวิศวกรรมคอมประชาสัมพันธ์หลักสูตร(6409270002)
อาจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.