ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  4/6/2566 - 10/6/2566 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   529209, 1

(10:00-12:00)
  325231, 1

(13:00-15:00)
 521352, 1

(15:00-17:00)
 IST30 1201, 1

(17:00-19:00)
   
   ENG29 2143, 1

(10:00-12:00)
  335231, 1

(13:00-15:00)
       
อังคาร 325231, 1

(08:00-09:00)
 1101211, 1

(09:00-12:00)
  IST30 1202, 1

(13:00-16:00)
 IST30 1105, 6

(16:00-17:00)
 IST30 1201, 2

(17:00-19:00)
   
 335231, 1

(08:00-09:00)
             
พุธ 526210, 1

(08:00-10:00)
 529209, 1

(10:00-12:00)
  IST30 1105, 10

(13:00-15:00)
 IST30 1105, 13

(15:00-16:00)
 332482, 10

(16:00-17:00)
 IST30 1201, 1

(17:00-18:00)
    
 526210, 1

(08:00-10:00)
 ENG29 2143, 1

(10:00-12:00)
          
พฤหัสบดี IST30 1105, 5

(08:00-09:00)
  521327, 1

(10:00-12:00)
   IST30 1105, 21

(14:00-15:00)
 IST30 1105, 9

(15:00-17:00)
 IST30 1201, 2

(17:00-18:00)
    
ศุกร์  IST30 1105, 16

(09:00-10:00)
 IST30 1105, 14

(10:00-12:00)
  IST30 1105, 13

(13:00-15:00)
 ชั่วโมงให้คำปรึกษา Cal2(6604070004)SCI03 1002:CALCULUS II,

(16:00-18:00)
    
เสาร์ 1101133, 1

(08:00-12:00)
  1101103, 1

(13:00-15:00)
 1101093, 1

(15:00-17:00)
 (6606020014)551154:PHYSICS-MECHANICS,

(17:30-21:30)
 
อาทิตย์ 1101103, 1

(08:00-12:00)
  1101133, 1

(13:00-15:00)
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
9 มิ.ย. 256616:00-18:00ชั่วโมงให้คำปรึกษา Cal2(6604070004)SCI03 1002:CALCULUS II
นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ
10 มิ.ย. 256617:30-21:30(6606020014)551154:PHYSICS-MECHANICS
นายผู้แทนหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.