ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/6/2565 - 26/6/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์   529209
(4) 1,
L1
  534305
(3) 1,
L1
   IST30 1201
(3) 1,
L1
  
อังคาร  1101211
(3) 1,
L31
  IST30 1202
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 15,
L1
 IST30 1201
(3) 3,
L1
  
พุธ 526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 18,
L1
 IST30 1105
(3) 22,
L1
  IST30 1201
(3) 1,
L1
(6506020012)211201:DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
() ,
 526210
(4) 1,
L1
           
พฤหัสบดี IST30 1105
(3) 9,
L1
  521327
(4) 1,
L1
 526427
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 34,
L1
(6506230010)
() ,
 IST30 1201
(3) 3,
L1
(6506230008)
(24073) ,
ศุกร์ 322326
(2) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 28,
L1
 IST30 1105
(3) 25,
L1
  IST30 1105
(3) 22,
L1
      
เสาร์ 1101133
(2) 1,
L31
  1101103
(2) 1,
L31
 1101093
(2) 1,
L31
 1101083
(2) 1,
L31
  
อาทิตย์ 1101103
(2) 1,
L31
  1101133
(2) 1,
L31
 1101083
(2) 1,
L31
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
22 มิ.ย. 256518:00-21:00(6506020012)211201:DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
อาจารย์ภาสกร ชัมพูนทะ
23 มิ.ย. 256515:00-17:00(6506230010)
23 มิ.ย. 256518:00-21:00(6506230008)
อาจารย์ ดร.นัทธ์ดนัย จันลาวงศ์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.