ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  12/4/2564 - 18/4/2564 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 525215, 1

(09:00-12:00)
  530232, 1

(13:00-16:00)
     
     525441, 1

(13:00-16:00)
     
     525442, 1

(13:00-16:00)
     
     582232, 1

(13:00-16:00)
     
อังคาร     530313, 1

(13:00-16:00)
     
     525441, 2

(13:00-16:00)
     
     525442, 2

(13:00-16:00)
     
     583205, 1

(13:00-16:00)
     
     525215, 3

(13:00-16:00)
     
พุธ     530212, 1

(13:00-15:00)
  532206, 2

(16:00-19:00)
  
     532206, 1

(13:00-16:00)
     
     582313, 1

(13:00-16:00)
     
พฤหัสบดี    532314, 1

(12:00-15:00)
    532315, 3

(18:00-21:00)
    532315, 1

(12:00-15:00)
      
     530212, 2

(13:00-15:00)
      
     525441, 3

(13:00-16:00)
     
     524382, 1

(13:00-16:00)
     
     582212, 1

(13:00-15:00)
      
      524481, 1

(14:00-17:00)
    
       532314, 2

(15:00-18:00)
   
       532315, 2

(15:00-18:00)
   
ศุกร์ 525442, 3

(09:00-12:00)
  530313, 2

(13:00-16:00)
     
     524382, 1

(13:00-16:00)
     
     585341, 1

(13:00-16:00)
     
     525216, 1

(13:00-16:00)
     
เสาร์ 551343, 1

(09:00-13:00)
        
 551343, 2

(09:00-13:00)
        
อาทิตย์     559310, 1

(13:00-16:00)
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.