ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0     1 2 3 ระหว่าง  10/5/2564 - 16/5/2564 
                                                      
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์  1101012, 1

(09:00-12:00)
  105101, 1

(13:00-15:00)
 
   104175, 1

(10:00-11:00)
   105101, 2

(13:00-15:00)
 
      105101, 3

(13:00-15:00)
 
      105103, 1

(13:00-15:00)
 
      105103, 2

(13:00-15:00)
 
อังคาร 103101, 1

(08:00-10:00)
 105105, 1

(10:00-12:00)
  104101, 1

(13:00-15:00)
 
 103109, 1

(08:00-10:00)
    1101011, 1

(13:00-16:00)
 105104, 1

(08:00-10:00)
      
พุธ   104175, 1

(10:00-12:00)
  104171, 1

(13:00-14:00)
  
      105101, 1

(13:00-15:00)
 
      105101, 2

(13:00-15:00)
 
      105101, 3

(13:00-15:00)
 
      105103, 1

(13:00-15:00)
 
      105103, 2

(13:00-15:00)
 
พฤหัสบดี 103101, 1

(08:00-10:00)
 104101, 1

(10:00-12:00)
    
 103109, 1

(08:00-10:00)
      
 105104, 1

(08:00-10:00)
      
ศุกร์ 103101, 1

(08:00-10:00)
 105105, 1

(10:00-12:00)
  104171, 1

(13:00-15:00)
 
 103109, 1

(08:00-10:00)
    105101, 1

(13:00-15:00)
 
 105104, 1

(08:00-10:00)
    105101, 2

(13:00-15:00)
 
      105101, 3

(13:00-15:00)
 
      105103, 1

(13:00-15:00)
 
      105103, 2

(13:00-15:00)
 
เสาร์ 551153, 1

(08:00-12:00)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.