ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  106217, 1

(09:00-16:00)
     
  SCI18 7001, 1

(09:00-12:00)
  573663, 1

(13:00-17:00)
    
  SCI18 7001, 2

(09:00-12:00)
  535788, 1

(13:00-15:00)
      
อังคาร 527440, 1

(08:00-12:00)
  523411, 1

(13:00-15:00)
 523315, 1

(15:00-17:00)
 SCI18 7508, 2

(17:00-19:00)
  
 575572, 1

(08:00-12:00)
         
พุธ  106215, 1

(09:00-16:00)
     
  SCI18 7412, 2

(09:00-12:00)
  523411, 2

(13:00-15:00)
      
      535788, 1

(13:00-15:00)
      
พฤหัสบดี  106731, 1

(09:00-12:00)
  573601, 3

(13:00-16:00)
  SCI18 7508, 2

(17:00-19:00)
  
           535312, 1

(18:00-21:00)
ศุกร์  202213, 1

(09:00-12:00)
  202211, 1

(13:00-16:00)
 535405, 1

(16:00-19:00)
  
  SCI18 7002, 1

(09:00-12:00)
  535321, 1

(13:00-16:00)
     
  SCI18 7002, 2

(09:00-12:00)
  535305, 1

(13:00-16:00)
     
   575581, 2

(10:00-12:00)
         
เสาร์  202212, 1

(09:00-12:00)
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.