ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 213102, 13

(08:00-09:00)
 213305, 1

(09:00-10:00)
 213102, 25

(10:00-11:00)
   213204, 1

(13:00-14:00)
  203402, 1

(15:00-16:00)
     
 213102, 14

(08:00-09:00)
 213305, 2

(09:00-10:00)
 213102, 39

(10:00-11:00)
   213204, 2

(13:00-14:00)
  203412, 1

(15:00-16:00)
     
 213102, 15

(08:00-09:00)
     213204, 7

(13:00-14:00)
  213102, 17

(15:00-16:00)
     
 213204, 3

(08:00-09:00)
     527457, 1

(13:00-15:00)
 213102, 18

(15:00-16:00)
     
 213204, 4

(08:00-09:00)
       213102, 19

(15:00-16:00)
     
 213204, 5

(08:00-09:00)
       213305, 6

(15:00-16:00)
     
 213204, 6

(08:00-09:00)
       213305, 7

(15:00-16:00)
     
อังคาร 213203, 1

(08:00-09:00)
   213102, 31

(11:00-12:00)
  213102, 27

(13:00-14:00)
   213102, 35

(16:00-17:00)
    
 213203, 2

(08:00-09:00)
   213102, 32

(11:00-12:00)
  213102, 28

(13:00-14:00)
   213102, 36

(16:00-17:00)
    
 213203, 3

(08:00-09:00)
   213102, 33

(11:00-12:00)
  213203, 11

(13:00-14:00)
   213102, 38

(16:00-17:00)
    
 213203, 4

(08:00-09:00)
   213102, 34

(11:00-12:00)
  213203, 12

(13:00-14:00)
   213305, 17

(16:00-17:00)
    
 522366, 1

(08:00-11:00)
 522366, 1

(11:00-12:00)
  213203, 13

(13:00-14:00)
   213305, 18

(16:00-17:00)
    
      213203, 14

(13:00-14:00)
   213305, 19

(16:00-17:00)
    
      213203, 15

(13:00-14:00)
       
      213203, 17

(13:00-14:00)
       
      900007, 1

(13:00-16:00)
     
       213101, 2

(14:00-15:00)
 213203, 16

(15:00-16:00)
     
       213101, 3

(14:00-15:00)
      
       213305, 33

(14:00-15:00)
      
       213305, 34

(14:00-15:00)
      
พุธ   213305, 27

(10:00-11:00)
   213102, 7

(13:00-14:00)
 213102, 3

(14:00-15:00)
 203405, 1

(15:00-16:00)
  203401, 1

(17:00-18:00)
   
   213305, 28

(10:00-11:00)
   213102, 8

(13:00-14:00)
 213102, 4

(14:00-15:00)
 203405, 2

(15:00-16:00)
  203401, 2

(17:00-18:00)
   
   213305, 29

(10:00-11:00)
    213102, 5

(14:00-15:00)
 203415, 1

(15:00-16:00)
  203401, 5

(17:00-18:00)
   
   202331, 2

(10:00-12:00)
   213102, 6

(14:00-15:00)
 213305, 24

(15:00-16:00)
  203411, 1

(17:00-18:00)
   
    213101, 1

(11:00-12:00)
    213305, 25

(15:00-16:00)
  203461, 1

(17:00-18:00)
   
    213102, 1

(11:00-12:00)
    213305, 26

(15:00-16:00)
     
        527457, 1

(15:00-17:00)
    
         213204, 8

(16:00-17:00)
    
         213305, 3

(16:00-17:00)
    
         213305, 39

(16:00-17:00)
    
         213305, 4

(16:00-17:00)
    
         213305, 5

(16:00-17:00)
    
พฤหัสบดี 213305, 10

(08:00-09:00)
  213102, 12

(10:00-11:00)
 213102, 29

(11:00-12:00)
  202213, 1

(13:00-16:00)
 213203, 5

(16:00-17:00)
 203401, 3

(17:00-18:00)
   
 213305, 8

(08:00-09:00)
  213102, 9

(10:00-11:00)
 213102, 30

(11:00-12:00)
  213102, 21

(13:00-14:00)
 213305, 35

(14:00-15:00)
  213203, 6

(16:00-17:00)
 203401, 4

(17:00-18:00)
   
 213305, 9

(08:00-09:00)
   213305, 11

(11:00-12:00)
  213102, 22

(13:00-14:00)
 213305, 36

(14:00-15:00)
   203411, 2

(17:00-18:00)
   
    213305, 12

(11:00-12:00)
  213102, 23

(13:00-14:00)
 213305, 37

(14:00-15:00)
      
    213305, 13

(11:00-12:00)
  213102, 24

(13:00-14:00)
 213305, 38

(14:00-15:00)
      
      213305, 15

(13:00-14:00)
       
ศุกร์  213305, 30

(09:00-10:00)
    213203, 10

(13:00-14:00)
 213305, 20

(14:00-15:00)
 203401, 6

(15:00-16:00)
     
  213305, 31

(09:00-10:00)
    213203, 7

(13:00-14:00)
 213305, 21

(14:00-15:00)
      
  213305, 32

(09:00-10:00)
    213203, 8

(13:00-14:00)
 213305, 22

(14:00-15:00)
      
      213203, 9

(13:00-14:00)
 213305, 23

(14:00-15:00)
      
เสาร์          551241, 1

(17:00-21:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.