ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  17/5/2564 - 23/5/2564 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  106601, 1

(09:00-13:00)
 106202, 1

(13:00-16:00)
   
  106202, 1

(09:00-12:00)
       
อังคาร 573655, 1

(08:00-12:00)
  106562, 1

(13:00-16:00)
  202211, 1

(17:00-19:00)
  106562, 1

(09:00-12:00)
  106716, 1

(13:00-16:00)
   
  106716, 1

(09:00-12:00)
  106112, 1

(13:00-16:00)
   
  106112, 1

(09:00-12:00)
       
พุธ  106602, 1

(09:00-12:00)
  106602, 1

(13:00-16:00)
   
  202213, 1

(09:00-12:00)
  106602, 1

(13:00-16:00)
   
  106602, 1

(09:00-12:00)
       
พฤหัสบดี  106815, 1

(09:00-12:00)
  106815, 1

(13:00-16:00)
   
  106603, 1

(09:00-12:00)
  106603, 1

(13:00-16:00)
   
ศุกร์  573656, 1

(09:00-12:00)
  523201, 13

(13:00-16:00)
   
  106201, 1

(09:00-13:00)
 573656, 1

(13:00-16:00)
   
อาทิตย์ 551614, 2

(08:00-17:00)
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.