ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  29/3/2564 - 4/4/2564 
                                                      
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  521319, 1

(10:00-13:00)
 525340, 1

(13:00-16:00)
 
     536340, 1

(13:00-16:00)
 
     524381, 1

(13:00-16:00)
 
     528302, 1

(13:00-16:00)
 
      424481, 1

(14:00-17:00)
      524481, 1

(14:00-17:00)
 
อังคาร
 
         
พุธ 525441, 1

(09:00-12:00)
  525340, 2

(13:00-16:00)
 
     536340, 2

(13:00-16:00)
 
     536440, 1

(13:00-16:00)
 
     537440, 1

(13:00-16:00)
 
พฤหัสบดี  521318, 1

(10:00-13:00)
 537440, 2

(13:00-16:00)
 
  521318, 2

(10:00-13:00)
    
ศุกร์ 536441, 1

(09:00-12:00)
 424383, 1

(12:00-15:00)
  
     525340, 3

(13:00-16:00)
 
     536340, 3

(13:00-16:00)
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.