ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 535313, 1

(09:00-12:00)
  536441, 1

(13:00-16:00)
  521412, 1

(16:30-19:30)
 
 540302, 1

(09:00-12:00)
  528302, 1

(13:00-16:00)
    
     322314, 1

(13:00-16:00)
    
     536442, 1

(13:00-16:00)
    
     528315, 1

(13:00-16:00)
    
อังคาร 521367, 1

(09:00-12:00)
  536440, 1

(13:00-16:00)
    
พุธ 322314, 2

(09:00-12:00)
  525340, 1

(13:00-16:00)
  521412, 2

(16:30-19:30)
 
     524381, 1

(13:00-16:00)
    
พฤหัสบดี  521344, 1

(10:00-13:00)
 535313, 3

(13:00-16:00)
 535313, 2

(16:00-19:00)
 
     536441, 2

(13:00-16:00)
 540302, 2

(16:00-19:00)
 
     537440, 1

(13:00-16:00)
 532421, 2

(16:00-19:00)
 
     540302, 3

(13:00-16:00)
 535302, 2

(16:00-19:00)
 
     536442, 2

(13:00-16:00)
    
     532421, 1

(13:00-16:00)
    
ศุกร์ 521357, 1

(09:00-12:00)
        
  525340, 2

(10:00-13:00)
       
  536340, 1

(10:00-13:00)
       
    524381, 2

(12:00-15:00)
     
     524481, 1

(13:00-16:00)
    
     524481, 1

(13:00-16:00)
    
      525340, 3

(14:00-17:00)
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.