ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 ระหว่าง  22/3/2564 - 28/3/2564 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์     530232, 1

(13:00-16:00)
 530232, 2

(16:00-19:00)
  
     525340, 1

(13:00-16:00)
     
     536340, 1

(13:00-16:00)
     
     528305, 1

(13:00-16:00)
     
     528318, 1

(13:00-16:00)
     
อังคาร     530322, 1

(13:00-16:00)
 530322, 3

(16:00-19:00)
  
     532208, 1

(13:00-16:00)
 532208, 2

(16:00-19:00)
  
     528213, 1

(13:00-16:00)
     
     521356, 1

(13:00-16:00)
     
     521356, 2

(13:00-16:00)
     
     582232, 1

(13:00-16:00)
     
พุธ     530322, 2

(13:00-16:00)
   535313, 2

(18:00-21:00)
          540302, 2

(18:00-21:00)
พฤหัสบดี 528315, 1

(09:00-12:00)
  532204, 1

(13:00-16:00)
 532204, 2

(16:00-19:00)
  
     528213, 2

(13:00-16:00)
     
ศุกร์ 525340, 2

(09:00-12:00)
  525340, 3

(13:00-16:00)
     
 536340, 2

(09:00-12:00)
  536341, 1

(13:00-16:00)
     
 528305, 2

(09:00-12:00)
  536343, 2

(13:00-16:00)
     
 521323, 1

(09:00-12:00)
         
 536343, 1

(09:00-12:00)
         
 528318, 2

(09:00-12:00)
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.