หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
  : ปร.ด. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2.2 เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม (สำหรับผู้จบปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 1.1 Compulsory Courses รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.01 Comperhensive Research-Oriented Digital Technology Module 1131010 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงวิจัยแบบครอบคลุมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131011 - 1 RESEARCH FOR DIGITAL TECHNOLOGY
 การวิจัยสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131012 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
2 (2-0-4)
1131013 - 1 ACADEMIC WRITING
 การเขียนทางวิชาการ
2 (2-0-4)
1131014 - 1 SELECTED TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)

 1.2 Electives Courses รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
 1.2.01 Ph.D. Research-Oriented Digital Technology Module 1151010 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงวิจัยสำหรับดุษฎีบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151011 - 1 PH.D. RESEARCH FOR DIGITAL TECHNOLOGY
 การวิจัยดุษฎีบัณฑิตสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
1151012 - 1 PH.D. SEMINAR
 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต
2 (2-0-4)

 1.2.02 Modern Software Project Management Module 1131020 ชุดวิชาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์สมัยใหม่หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131021 - 1 INTRODUCTION TO SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
1131022 - 1 AGILE DEVELOPMENT USING DEVOPS
 การพัฒนาแบบคล่องตัวโดยใช้เดฟออปส์
3 (3-0-6)
1131023 - 1 DESIGN THINKING FOR DIGITAL INNOVATION
 การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131024 - 1 PROJECT IN MODERN SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการโครงการซอฟต์แวร์สมัยใหม่
2 (0-0-0)

 1.2.03 Mobile Application Module 1131030 ชุดวิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131031 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)
1131032 - 1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (3-0-6)
1131033 - 1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
3 (3-0-6)
1131034 - 1 PROJECT IN MOBILE APPLICATION
 โครงงานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2 (0-0-0)

 1.2.04 Internet of Things Module 1131040 ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131041 - 1 MICROCONTROLLER
 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
1131042 - 1 WEB SERVICE PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
2 (2-0-4)
1131043 - 1 INTERNET OF THINGS
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
1131044 - 1 PROJECT IN INTERNET OF THINGS
 โครงงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
2 (0-0-0)

 1.2.05 Computer Network and Information Security Module 1131050 ชุดวิชาการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131051 - 1 FOUNDATION OF NETWORK AND INFORMATION SECURITY
 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและสารสนเทศ
2 (2-0-4)
1131052 - 1 THEORY OF CRYPTOGRAPHY AND CRYPTOGRAPHIC PROTOCOL DESIGN
 ทฤษฎีการเข้ารหัสข้อมูลและการออกแบบโพรโทคอลการเข้ารหัส
3 (3-0-6)
1131053 - 1 NETWORK SECURITY
 ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
3 (3-0-6)
1131054 - 1 NETWORK AND INFORMATION SECURITY FORUM
 การอภิปรายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.2.06 Artificial Intelligence Module 1131060 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131061 - 1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOUNDATION
 พื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
2 (2-0-4)
1131062 - 1 MACHINE LEARNING
 การเรียนรู้ของเครื่อง
3 (3-0-6)
1131063 - 1 ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1131064 - 1 PROJECT IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 โครงงานปัญญาประดิษฐ์
2 (0-0-0)

 1.2.07 Business Insight Analytics Module 1131070 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131071 - 1 BUSINESS INTELLIGENCE AND INFORMATION VISUALIZATION
 ธุรกิจอัจฉริยะและจินตทัศน์สารสนเทศ
2 (2-0-4)
1131072 - 1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA ENGINEERING
 คลังข้อมูลธุรกิจและวิศวกรรมข้อมูล
3 (3-0-6)
1131073 - 1 BUSINESS INSIGHTS AND DATA ANALYTICS
 ข้อมูลธุรกิจเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
1131074 - 1 PROJECT IN BUSINESS INSIGHT ANALYTICS
 โครงงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
2 (0-0-0)

 1.2.08 Digital Transformation Module 1131080 ชุดวิชาการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131081 - 1 INTRODUCTION TO SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
1131082 - 1 BUSINESS INTELLIGENCE AND INFORMATION VISUALIZATION
 ธุรกิจอัจฉริยะและจินตทัศน์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
1131083 - 1 DIGITAL BUSINESS
 ธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131084 - 1 PROJECT IN DIGITAL TRANSFORMATION
 โครงงานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
2 (0-0-0)

 1.2.09 Enterprise Information Management Module 1131090 ชุดวิชาการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131091 - 1 FUNDAMENTAL OF ENTERPRISE DATA MANAGEMENT
 หลักการเบื้องต้นของการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร
2 (2-0-4)
1131092 - 1 DATA MANAGEMENT AND CURATION
 การบริหารจัดการและการดูแลรักษาข้อมูล
3 (3-0-6)
1131093 - 1 METADATA MANAGEMENT AND DATA GOVERNANCE
 การบริหารจัดการเมทาดาทาและธรรมาภิบาลข้อมูล
3 (3-0-6)
1131094 - 1 PROJECT IN PROJECT IN ENTERPRISE DATA MANAGEMENT
 โครงงานการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร
2 (0-0-0)

 1.2.10 Knowledge Management Module 1131100 ชุดวิชาการจัดการความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131101 - 1 DYNAMIC KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้พลวัต
2 (2-0-4)
1131102 - 1 BUILDING AND MANAGING KNOWLEDGE PROFILE
 การสร้างและจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
1131103 - 1 KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOLS
 เครื่องมือในการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
1131104 - 1 PROJECT IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการความรู้
2 (0-0-0)

 1.2.11 Digital Information Management Module 1131110 ชุดวิ่ชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131111 - 1 PRINCIPLES OF DIGITAL INFORMATION MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 หลักการจัดการและการจัดระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1131112 - 1 METADATA FOR DIGITAL INFORMATION
 เมทาเดทาสำหรับสารสนเทศดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131113 - 1 APPLICATION PROGRAMS FOR DIGITAL INFORMATION
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
2 (2-0-4)
1131114 - 1 PROJECT IN DIGITAL INFORMATION MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
2 (0-0-0)

 1.2.12 Digital Learning 1131120 ชุดวิชาการเรียนรู้ดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131121 - 1 DESIGNING LEARNING STYLE AND INFORMATION EXPERIENCES
 การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้และประสบการณ์สารสนเทศ
2 (2-0-4)
1131122 - 1 LEARNING OBJECT DEVELOPMENT
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
1131123 - 1 DIGITAL LEARNING PLATFORM
 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131124 - 1 PROJECT IN DIGITAL LEARNING
 โครงงานการเรียนรู้ดิจิทัล
2 (0-0-0)

 1.2.13 Visual Design for Digital Media Module 1131130 ชุดวิชาการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131131 - 1 PRINCIPLES OF VISUAL DESIGN
 หลักการออกแบบวิชวล
2 (2-0-4)
1131132 - 1 TECHNOLOGY IN VISUAL DESIGN
 เทคโนโลยีในการออกแบบวิชวล
3 (3-0-6)
1131133 - 1 VISUAL DESIGN FOR CAREERS IN THE DIGITAL AGE
 การออกแบบวิชวลเพื่ออาชีพในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131134 - 1 PROJECT IN VISUAL DESIGN FOR DIGITAL MEDIA
 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล
2 (0-0-0)

 1.2.14 Online Content Creation Module 1131140 ชุดวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131141 - 1 PRINCIPLES OF MESSAGE DESIGN AND CREATION
 หลักการออกแบบและการสร้างสาร
2 (2-0-4)
1131142 - 1 TECHNOLOGY OF ONLINE CONTENT PRODUCTION
 เทคโนโลยีการผลิตเนื้อหาออนไลน์
3 (3-0-6)
1131143 - 1 ONLINE CONTENT CREATION FOR DIGITAL MARKETING COMMUNICATION
 การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131144 - 1 PROJECT IN INNOVATIVE ONLINE CONTENT CREATION
 โครงงานนวัตกรรมการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์
2 (0-0-0)

 1.2.15 Animation Technology Module 1131150 ชุดวิชาเทคโนโลยีแอนิเมชันหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131151 - 1 ANIMATION STUDIES
 แอนิเมชันศึกษา
2 (2-0-4)
1131152 - 1 ALTERNATIVES IN ANIMATION PRODUCTION
 ทางเลือกในการผลิตแอนิเมชัน
3 (3-0-6)
1131153 - 1 ANIMATION AND EMERGING DIGITAL MEDIA
 แอนิเมชันและสื่อดิจิทัลอุบัติใหม่
3 (3-0-6)
1131154 - 1 PROJECT IN ANIMATION TECHNOLOGY
 โครงงานเทคโนโลยีแอนิเมชัน
2 (0-0-0)

 1.2.16 User Interface Design Module 1131160 ชุดวิชาการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131161 - 1 GRAPHIC DESIGN
 การออกแบบกราฟิก
2 (2-0-4)
1131162 - 1 USER INTERFACE DESIGN
 การออกแบบส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
1131163 - 1 HUMAN FACTORS
 มนุษยปัจจัย
3 (3-0-6)
1131164 - 1 PROJECT IN USER INTERFACE DESIGN
 โครงงานการออกแบบส่วนต่อประสานงานผู้ใช้
2 (0-0-0)

 1.2.17 User Experience Design Module 1131170 ชุดวิชาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131171 - 1 HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
1131172 - 1 USER EXPERIENCE DESIGN
 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3 (3-0-6)
1131173 - 1 USABILITY TESTING AND USER RESEARCH
 การทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ และการวิจัยผู้ใช้
3 (3-0-6)
1131174 - 1 PROJECT IN USER EXPERIENCE DESIGN
 โครงงานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
2 (0-0-0)

 1.2.18 Digital Media Business and Entrepreneurs Administration 1131180 ชุดวิชาการบริหารธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131181 - 1 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS
 ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
1131182 - 1 BRAND MANAGEMENT AND DIGITAL MEDIA ORGANIZATION REPUTATION
 การจัดการตราสินค้าและชื่อเสียงองค์กรสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131183 - 1 CONFLICT MANAGEMENT AND CRISIS COMMUNICATION IN DIGITAL MEDIA ORGANIZATION
 การบริหารความขัดแย้ง และการสื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์กรสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
1131184 - 1 PROJECT IN DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS ADMINISTRATION
 โครงงานการบริหารธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ
2 (0-0-0)

 1.2.19 Special Modules in Emerging Digital Technology I 1151190 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 1หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151191 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY I-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 1-1
2 (2-0-4)
1151192 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY I-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 1-2
3 (3-0-6)
1151193 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY I-III
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 1-3
3 (3-0-6)
1151194 - 1 INNOVATIVE PROJECT IN SPECIAL TOPICS I
 โครงงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 1
2 (0-0-0)

 1.2.20 Special Modules in Emerging Digital Technology II 1151200 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 2หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151201 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY II-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 2-1
2 (2-0-4)
1151202 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY II-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 2-2
3 (3-0-6)
1151203 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY II-III
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 2-3
3 (3-0-6)
1151204 - 1 INNOVATIVE PROJECT IN SPECIAL TOPICS II
 โครงงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 2
2 (0-0-0)

 1.2.21 Special Modules in Emerging Digital Technology III 1151210 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 3หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151211 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY III-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 3-1
2 (2-0-4)
1151212 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY III-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 3-2
3 (3-0-6)
1151213 - 1 SPECIAL TOPICS IN EMERGING DIGITAL TECHNOLOGY III-III
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ 3-3
3 (3-0-6)
1151214 - 1 INNOVATIVE PROJECT IN SPECIAL TOPICS III
 โครงงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 3
2 (0-0-0)

 2. Dissertation ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151991 - 1 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)

 3. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 4. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 5. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.