หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
  : ปร.ด. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 1 (โท)

 1. Scheme 1: dissertation and no course work (For a student with a Master's degree) แบบ1.1เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา (สำหรับผู้จบปริญญาโท) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Dissertation ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1151991 - 1 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.