หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
  : วส.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ก 1

 1 Scheme A1: Conducting research leading to a thesis แผน ก (1) การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 1.1 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
1131991 - 1 THESIS
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.