หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)
  : วส.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกและวิชาโท

 1. General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202282 - 1 LOVE YOURSELF
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 109
 2.1 Major Course กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 40
 2.1.01 Digital Technology Administration Module 234010 ชุดวิชาการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.1.02 Introduction to Software Developer Professionals Module 234020 ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.1.03 Introduction to Data Science Professionals Module 234030 ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักวิทยาการข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.1.04 English for Digital Technology Professionals Module 234040 ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.1.05 Project in Digital Technology Module 234990 ชุดวิชาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234011 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
234012 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
234013 - 1 DIGITAL TECHNOLOGY SERVICES
 การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
2 (1-2-3)
234021 - 1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION I
 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1
3 (2-2-5)
234022 - 1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION II
 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
3 (2-2-5)
234023 - 1 PROJECT IN BASIC SOFTWARE DEVELOPMENT
 โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน
2 (0-4-0)
234031 - 1 DATA SCIENCE FOUNDATION I
 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 1
3 (2-2-5)
234032 - 1 DATA SCIENCE FOUNDATION II
 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 2
3 (2-2-5)
234033 - 1 PROJECT IN BASIC DATA SCIENCE
 โครงงานวิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน
2 (0-4-0)
234041 - 1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
234042 - 1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
234043 - 1 SEMINAR IN DIGITAL TECHNOLOGY
 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัล
2 (2-0-4)
234991 - 1 PROJECT IN DIGITAL TECHNOLOGY I
 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1
3 (0-6-0)
234992 - 1 PROJECT IN DIGITAL TECHNOLOGY II
 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2
3 (0-6-0)
234993 - 1 DIGITAL TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
2 (2-0-4)

 2.2 Elective Course กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.2.04 User Centered Design for Interactive Technologies Module 234080 ชุดวิชาการออกแบบเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.05 Object-Oriented Programming and Data Structures Module 234090 ชุดวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และโครงสร้างข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.06 Scripting Language Application Development Module 234100 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.07 Cross-Platform Application Development 234110 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.08 Android Application Development Module 234120 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.09 IOS Application Development Module 234130 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไอโอเอสหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.2.1 Digital Content Writing Module 234050 ชุดวิชาการเขียนเนื้อหาดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234051 - 1 DIGITAL CONTENT WRITING
 การเขียนเนื้อหาดิจิทัล
3 (3-0-6)
234052 - 1 DIGITAL CONTENT MARKETING
 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล
3 (3-0-6)
234053 - 1 PROJECT IN DIGITAL CONTENT WRITING
 โครงงานการเขียนเนื้อหาดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.10 Internet of Things Module 234140 ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234141 - 1 MICROCONTROLLER
 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
234142 - 1 INTERNET OF THINGS
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
234143 - 1 PROJECT IN INTERNET OF THINGS
 โครงงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
2 (0-4-0)

 2.2.11 Information System Analysis and Design Module 234150 ชุดวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234151 - 1 INFORMATIONAL SYSTEM ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
234152 - 1 INFORMATION SYSTEM DESIGN
 การออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
234153 - 1 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 โครงงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2 (0-4-0)

 2.2.12 Software Engineering Module 234160 ชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234161 - 1 SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
234162 - 1 SOFTWARE TESTING
 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
234163 - 1 PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING
 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2 (0-4-0)

 2.2.13 Database Administration Module 234170 ชุดวิชาการบริหารฐานข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234171 - 1 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
234172 - 1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (2-2-5)
234173 - 1 PROJECT IN DATABASE ADMINISTRATION
 โครงงานการบริหารฐานข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.14 Network Administration Module 234180 ชุดวิชาการบริหารเครือข่ายหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234181 - 1 DATA COMMUNICATIONS
 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
234182 - 1 NETWORK ADMINISTRATION
 การบริหารเครือข่าย
3 (2-2-5)
234183 - 1 PROJECT IN NETWORK ADMINISTRATION
 โครงงานการบริหารเครือข่าย
2 (0-4-0)

 2.2.15 System Administration Module 234190 ชุดวิชาการบริหารระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234191 - 1 SYSTEM ADMINISTRATION
 การบริหารระบบ
3 (2-2-5)
234192 - 1 SYSTEM VIRTUALIZATION AND CLOUD MANAGEMENT
 การจำลองระบบและการจัดการคลาวด์
3 (2-2-5)
234193 - 1 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
 โครงงานการบริหารระบบ
2 (0-4-0)

 2.2.16 Cyber Security Module 234200 ชุดวิชาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234201 - 1 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
 พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและเครือข่าย
3 (3-0-6)
234202 - 1 CRYPTOGRAPHIC PROTOCOLS AND THEIR APPLICATIONS
 โพรโทคอลการเข้ารหัสและการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
234203 - 1 PROJECT IN CYBER SECURITY
 โครงงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2 (0-4-0)

 2.2.17 Blockchain and Cryptocurrency Module 234210 ชุดวิชาบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234211 - 1 BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY BASICS
 พื้นฐานของบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล
3 (3-0-6)
234212 - 1 BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGIES
 เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล
3 (2-2-5)
234213 - 1 PROJECT IN BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
 โครงงานบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.18 Digital Transformation Module 234220 ชุดวิชาการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234221 - 1 DIGITAL BUSINESS
 ธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
234222 - 1 DIGITAL ECONOMY
 เศรษฐกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
234223 - 1 PROJECT IN DIGITAL TRANSFORMATION
 โครงงานการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.19 Big Data Technology Module 234230 ชุดวิชาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234231 - 1 HIGH PERFORMANCE COMPUTING
 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
3 (2-2-5)
234232 - 1 BIG DATA ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
234233 - 1 PROJECT IN BIG DATA TECHNOLOGY
 โครงงานเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
2 (0-4-0)

 2.2.2 Visual Message Design Module 234060 ชุดวิชาการออกแบบทัศนสารหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234061 - 1 VECTOR GRAPHIC DESIGN
 การออกแบบกราฟิกเวกเตอร์
3 (2-2-5)
234062 - 1 RASTER GRAPHIC DESIGN
 การออกแบบกราฟิกราสเตอร์
3 (2-2-5)
234063 - 1 PROJECT IN VISUAL MESSAGE DESIGN
 โครงงานการออกแบบทัศนสาร
2 (0-4-0)

 2.2.20 Data Engineering Module 234240 ชุดวิชาวิศวกรรมข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234241 - 1 DATA ENGINEERING
 วิศวกรรมข้อมูล
3 (3-0-6)
234242 - 1 SOCIAL MEDIA CONTENT ENGINEERING
 วิศวกรรมเนื้อหาสื่อสังคม
3 (2-2-5)
234243 - 1 PROJECT IN DATA ENGINEERING
 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.21 Statistics for Data Analytics Module 234250 ชุดวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234251 - 1 STATISTICS FOR DATA ANALYSIS
 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
234252 - 1 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
234253 - 1 PROJECT IN STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 โครงงานสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.22 Knowledge Discovery in Database Module 234260 ชุดวิชาการค้นพบความรู้จากฐานข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234261 - 1 DATA WAREHOUSING
 คลังข้อมูล
3 (2-2-5)
234262 - 1 DATA MINING
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
234263 - 1 PROJECT IN KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASE
 โครงงานการค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.23 Aritificial Intelligence for Data Analytics Module 234270 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234271 - 1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOUNDATION
 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
234272 - 1 NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
234273 - 1 PROJECT IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR DATA ANALYTICS
 โครงงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.24 Business Intelligence and Information Visualization Module 234280 ชุดวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการจินตทัศน์สารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234281 - 1 BUSINESS INTELLIGENCE
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
234282 - 1 INFORMATION VISUALIZATION
 การจินตทัศน์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
234283 - 1 PROJECT IN BUSINESS INTELLIGENCE AND INFORMATION VISUALIZATION
 โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการจินตทัศน์สารสนเทศ
2 (0-4-0)

 2.2.25 Business Insights and Data Analytics Module 234290 ชุดวิชาธุรกิจเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234291 - 1 STRATEGIC BUSINESS INSIGHTS
 กลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงลึก
3 (3-0-6)
234292 - 1 DATA-DRIVEN BUSINESS ANALYTICS
 การวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3 (2-2-5)
234293 - 1 PROJECT IN BUSINESS INSIGHTS AND DATA ANALYTICS
 โครงงานธุรกิจเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
2 (0-4-0)

 2.2.26 Metadata Management Module 234300 ชุดวิชาการบริหารจัดการเมทาดาทาหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234301 - 1 METADATA DESIGN
 การออกแบบเมทาดาทา
3 (2-2-5)
234302 - 1 INFORMATION RETRIEVAL
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
234303 - 1 PROJECT IN METADATA MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการเมทาดาทา
2 (0-4-0)

 2.2.27 Digital Repository and Library Technology Module 234310 ชุดวิชาคลังข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีห้องสมุดหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234311 - 1 DIGITAL REPOSITORY TOOLS
 เครื่องมือคลังข้อมูลดิจิทัล
3 (2-2-5)
234312 - 1 LIBRARY SYSTEMS AND TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีและระบบห้องสมุด
3 (2-2-5)
234313 - 1 PROJECT IN DIGITAL REPOSITORY AND LIBRARY TECHNOLOGY
 โครงงานคลังข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีห้องสมุด
2 (0-4-0)

 2.2.28 Knowledge Management Module 234320 ชุดวิชาการจัดการความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234321 - 1 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
234322 - 1 KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEMS
 ระบบในการจัดระบบความรู้
3 (2-2-5)
234323 - 1 PROJECT IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการความรู้
2 (0-4-0)

 2.2.29 Data Curation Module 234330 ชุดวิชาการดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัลหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234331 - 1 FUNDAMENTAL OF DATA CURATION
 หลักการพื้นฐานในการดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล
3 (3-0-6)
234332 - 1 DIGITAL PRESERVATION
 การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล
3 (3-0-6)
234333 - 1 PROJECT IN DATA CURATION
 โครงงานการดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล
2 (0-4-0)

 2.2.3 User Experience Design Module 234070 ชุดวิชาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234071 - 1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
234072 - 1 USER EXPERIENCE DESIGN
 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3 (2-2-5)
234073 - 1 PROJECT IN USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE DESIGN
 โครงงานการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้
2 (0-4-0)

 2.2.30 Information Organization and Analysis Module 234340 ชุดวิชาการจัดระบบและการวิเคราะห์สารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234341 - 1 INFORMATION ORGANIZATION
 การจัดระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
234342 - 1 INFORMATION ANALYSIS
 การวิเคราะห์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
234343 - 1 PROJECT IN INFORMATION ORGANIZATION AND ANALYSIS
 โครงงานการจัดระบบและการวิเคราะห์สารสนเทศ
2 (0-4-0)

 2.2.31 Information Service Management Module 234350 ชุดวิชาการจัดการบริการสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234351 - 1 INFORMATION SOURCES AND SERVICES
 แหล่งและบริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
234352 - 1 DESIGNING INFORMATION EXPERIENCE
 การออกแบบประสบการณ์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
234353 - 1 PROJECT IN INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการบริการสารสนเทศ
2 (0-4-0)

 2.2.32 Office Information Management Module 234360 ชุดวิชาการจัดการสารสนเทศสำนักงานหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234361 - 1 RECORDS MANAGEMENT
 การจัดการเอกสาร
3 (3-0-6)
234362 - 1 ARCHIVES AND MANUSCRIPTS MANAGEMENT
 การจัดการจดหมายเหตุและต้นฉบับตัวเขียน
3 (3-0-6)
234363 - 1 PROJECT IN OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 โครงงานการจัดการสารสนเทศสำนักงาน
2 (0-4-0)

 2.2.33 Special Modules in Digital Technology I Module 234370 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 1หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234371 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY I-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 1-1
3 (3-0-6)
234372 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY I-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 1-2
3 (3-0-6)
234373 - 1 PROJECT IN SPECIAL TOPICS I
 โครงงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 1
2 (0-4-0)

 2.2.34 Special Modules in Digital Technology II Module 234380 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 2หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234381 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY II-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 2-1
3 (3-0-6)
234382 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY II-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 2-2
3 (3-0-6)
234383 - 1 PROJECT IN SPECIAL TOPICS II
 โครงงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 2
2 (0-4-0)

 2.2.35 Special Modules in Digital Technology III Module 234390 ชุดวิชาพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 3หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
234391 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY III-I
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 3-1
3 (3-0-6)
234392 - 1 SPECIAL TOPICS IN DIGITAL TECHNOLOGY III-II
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 3-2
3 (3-0-6)
234393 - 1 PROJECT IN SPECIAL TOPICS III
 โครงงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ 3
2 (0-4-0)
234081 - 1 USER CENTERED DESIGN FOR INTERACTIVE TECHNOLOGIES
 การออกแบบเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
3 (3-0-6)
234082 - 1 USABILITY TESTING
 การทดสอบความสามารถในการใช้งานได้
3 (3-0-6)
234083 - 1 PROJECT IN USER CENTERED DESIGN FOR INTERACTIVE TECHNOLOGIES
 โครงงานการออกแบบเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
2 (0-4-0)
234091 - 1 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
234092 - 1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
234093 - 1 PROJECT IN OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
 โครงงานการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และโครงสร้างข้อมูล
2 (0-4-0)
234101 - 1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3 (2-2-5)
234102 - 1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT WITH SCRIPTING LANGUAGE
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มด้วยภาษาสคริปต์
3 (2-2-5)
234103 - 1 PROJECT IN APPLICATION DEVELOPMENT WITH SCRIPTING LANGUAGE
 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์
2 (0-4-0)
234111 - 1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT WITH .NET FRAMEWORK
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค
3 (2-2-5)
234112 - 1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
3 (2-2-5)
234113 - 1 PROJECT IN CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT
 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
2 (0-4-0)
234121 - 1 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์
3 (2-2-5)
234122 - 1 ADVANCED ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
234123 - 1 PROJECT IN ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT
 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์
2 (0-4-0)
234131 - 1 IOS APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไอโอเอส
3 (2-2-5)
234132 - 1 ADVANCED IOS APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไอโอเอสขั้นสูง
3 (2-2-5)
234133 - 1 PROJECT IN IOS APPLICATION DEVELOPMENT
 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไอโอเอส
2 (0-4-0)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.3.1 Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
205305 - 1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205306 - 1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205307 - 1 BUSINESS PLAN AND FINANCING
 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
3 (3-0-6)

 2.3.2 Elective Course กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
205381 - 2 BUSINESS MODEL INNOVATION
 นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ
2 (1-2-3)
205382 - 2 PRODUCT AND SERVICE DESIGN
 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
2 (1-2-3)
205383 - 1 LEGAL ASPECTS FOR INNOVATIVE ENTREPRENEURS
 ประเด็นกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205384 - 1 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR INNOVATIVE BUSINESS
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205385 - 1 SOCIAL INNOVATION DEVELOPMENT
 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
2 (1-2-3)
205386 - 1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
2 (1-2-3)
205387 - 1 TECHNOPRENEURSHIP
 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
205388 - 1 ENTREPRENEURIAL LOGISTICS
 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)

 2.3.3 Entrepreneurship กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
205395 - 1 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ
1 (1-0-2)
205492 - 1 ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษาประกอบการ
8 (0-0-0)
205493 - 1 ENTERPRISE INCUBATION
 การบ่มเพาะประกอบการ
8 (0-0-0)

 3. Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 16
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.