หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
  : วส.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
 สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 หลักสูตร : คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ปริญญาตรี

          
ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.