หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  100030502631วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ก 1 455 3.00
  100030502632วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ก 2 455 3.00
  100030502633วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ข 455 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  100030503632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  100030503633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  100030503634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต   
  100000501641คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ปริญญาตรี 09 1.00
  100010501621วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 2394 2.00
  100010501622วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 2514 2.00
  100020501621วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 3834 2.00
  100020501622วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 3954 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)   
  100000501642คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ปริญญาตรี 09 1.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)   
  100000502641คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 09 1.00