หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  100030502631วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ก 1 452 3.00
  100030502632วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ก 2 452 3.00
  100030502633วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แผน ข 452 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  100030503632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  100030503633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  100030503634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต   
  100010501621วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 2394 2.00
  100010501622วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 2514 2.00
  100010501631วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 3344 2.00
  100010501632วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-โทความเป็นผู้ประกอบการ 2514 2.00
  100020501621วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกเดี่ยว 3834 2.00
  100020501622วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกและวิชาโท 3954 2.00
  100020501631วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล) 3834 2.00
  100020501632วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-โทความเป็นผู้ประกอบการ 3954 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)   
  100000501641คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ปริญญาตรี 09 1.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)   
  100000502641คลังหน่วยกิต ผู้เรียน ปริญญาโท 099 1.00
  ระดับการศึกษา : สัมฤทธิบัตร   
  999010000651สัมฤทธิบัตร 0 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.