ข่าวประกาศ

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 27
[= ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่น 27 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 =]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 (โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้าย หรือรักษาสถานะภาพเพื่อแก้เกรด หรือออกสหกิจศึกษา
โดยไม่ต้องรอเกรดออกตอนปลายภาคการศึกษา หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 1/2566 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น)
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
**ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้ยื่นแจ้งจบตามกำหนดการแจ้งจบก่อน และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2/2566
เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2566
 2.ตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ตามที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบให้ปรับวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จากเดิมวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 (รวม 5 วัน) เปลี่ยนแปลงเป็นวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 (รวม 4 วัน) โดยเพิ่มคาบสอบช่วงเวลา 17.30 - 19.30 น. จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 อีกครั้ง และให้งดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีในช่วงวันดังกล่าว กรณีรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา หากมีความประสงค์จะสอน ให้ประสานงานการใช้ห้องเรียนไปยังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา [อ่านประกาศเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2566
 3.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่2/2566
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2/2566 ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2566
 4.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566
1. การ Upload ไฟล์รูปนักศึกษา : ให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษา Upload รูป ที่ Crop แล้ว ขนาด 260 X 320 พิเซล แต่งกายตามระเบียบฯ ตามตัวอย่าง
2. Upload รูป : ที่ www.reg.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.00 น.
3. การรับบัตรนักศึกษาใหม่ : โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2566
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 27
[= รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่น 27 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 =] ผู้ไม่มีรายชื่อ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา หากไม่สามารถรับด้วยตัวเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ (แนบสำเนาบัตรผู้รับและผู้มอบฉันทะ)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223059   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2566
 6.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2566
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2566 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2566
 7.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2566
 8.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2566
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2566 – สอบวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 9.ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร >>> นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดจ่าย
#ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ธนาคาร ดังนี้ # ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนาคารกรุงไทย
*** กรณีไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท [Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
 10.เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566
นักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายทีค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูกระงับการลงทะเบียนเรียน =ตรวจสอบได้ที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 11.ประกาศ มทส. เรื่อง การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2567
ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 นี้ จึงขอให้นักศึกษา ที่เกิด ปี พ.ศ. 2546 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกๆ ให้ดำเนินการเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนผัน พร้อมทั้งนำเอกสารการขอผ่อนผันฯ ส่งที่ งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2566 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 044-223123 หรือ 044-223124 หรือ 044-223128
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2566
 12.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว)
จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) เป็นแบบ Digital Signature (ได้รับเป็น PDF File)
โดยให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการขอเอกสารดังกล่าวที่เมนูขอเอกสาร Online และเลือกประเภทการขอเอกสารเป็น Digital Signature [วิธีการขอเอกสาร]

ในกรณีที่นักศึกษาทำรายการขอเอกสารมากกว่าจำนวนชุดแจกฟรีที่ระบุข้างต้น หรือขอแบบ normal (รับด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์) ระบบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่ม (สถานะรับเงินจะเป็น “ยังไม่จ่าย”)
ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบจึงจะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ได้ [วิธีการชำระเงิน]

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2566
 13.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 14.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 15.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2566
 16.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 17.ประชาสัมพันธ์การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน
การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1-2 และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 1-15 อาคารรัฐสีมาคุณากร สามารถ Sign in ได้ 2 แบบ [ตามรายละเอียดที่แนบ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 18.ห้ามนักศึกษา มทส. ! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
งานการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งนักศึกษา กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ห้ามนักศึกษา! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
เพราะเงินจะไปเข้าบัญชีของ โรงพยาบาล มทส. [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
 19.นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บผ่าน SUT Mobile Application ได้แล้ววันนี้
- โดยเลือกที่เมนู "คะแนนเก็บ"
- เลือกปีภาคการศึกษา ที่ต้องการดูข้อมูล
*** นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนตั้งค่าให้ SHOW คะแนนเท่านั้น*** [ดูข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020 หรือ 044-223018   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2565
 20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 21.แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาได้ที่ website http://sutgateway.sut.ac.th/ces/dowload-คำร้อง/
ประกาศโดย   ฝายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2565
 22.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 24.การจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมาแล้ว มีความประสงค์จะให้ดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
1) ชำระเงินค่ากล่องและค่าจัดส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เป็นเงิน 150 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ที่ในการจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน(เฉพาะค่าดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรเท่านั้น) ไปที่อีเมลล์graduate@sut.ac.th
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
1. เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
2. โอนชำระเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2566
 25.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 26.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563