0  
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
       กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และจะเปิดระบบการสำรวจความประสงค์เข้ารับปริญญา ระหว่างวันที่ 1 เม.ย - 17 มิ.ย. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2564 ต่ำกว่า 2.00
นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2564 ต่ำกว่า 2.00 สามารถ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการพบอาจารย์ที่ปรึกษา] และส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ธันวาคม 2564 ผ่าน [Google From แบบฟอร์มการส่งหลักฐานใบยืนยันการพบอาจารย์ที่ปรึกษา]
หากเกินเวลาที่กำหนด ที่สำนักวิชาฯ จะไม่รับแบบฟอร์มคำร้องไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มผ่าน [Google From แบบฟอร์มการส่งหลักฐานใบยืนยันการพบอาจารย์ที่ปรึกษา] รับถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้น สำนักวิชาฯ จะปิดระบบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุกัญญา ฉัตรสูงเนิน โทร. 044-224223
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224223   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 2.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 3.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ได้ลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายโดยไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 1/2564 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 4.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2564
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2564 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 5.ข้อกำหนดของการลงทะเบียนวิชา IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ภาค 2/2564
ข้อเสนอโครงการและกิจกรรม “พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์” สำหรับ รายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก รายวิชา IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 หน่วยกิต เปิดรับวันนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
>>>นักศึกษาคนใดสนใจโปรดกรอกข้อมูลเสนอโครงการ ได้ลิงก์นี้ [https://drive.google.com/drive/folders/13j5Dhxv62C9VNNrO2mMxV6Q4HkYz3G9B?usp=sharing]
และส่งไปยังผู้รับผิดชอบรายวิชา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044224258
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สวทส.   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 6.แนวปฏิบัติการเข้าอาคารเรียน
นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารเรียนรวม 1 และ 2 ได้ต้อง
1. ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แสดงด้วยสถานะสีเขียวใน [ระบบที่อนุมัติโดยส่วนกิจการนักศึกษา] หรือ
2. มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ภายใน 72 ชม. โดยให้แสดงผลตรวจ ATK ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ณ เวลาผ่านเข้าอาคาร
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2564
 7.รหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาค 2/2564 (สำหรับนักศึกษา) ณ วันที่ 29 พ.ย. 64
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาค 2/2564 ดังนี้ [คลิก -> Zomm ID การสอนปฏิบัติการl]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2564
 8.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2564
 9.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 2/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 2/2564 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ [รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2564
 10.ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ (Access the online classroom)
ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ในรายวิชาได้ที่ (Access the online classroom at )ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2564
 11.ตรวจสอบช่องทางการยี่นคำร้องออนไลน์ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาตรวจสอบช่องทางการยื่นคำร้องฯ ที่เกี่ยงข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ที่นี่ “ช่องทางการยื่นคำร้อง”
หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา แพทย์ฯ ทันตแพทย์ ที่ได้รับอนุมัติให้แบ่งชำระ ฯ ส่งคำร้องท.20 ได้ที่ E-MAIL : supavadee@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2564
 12.นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 2/2564
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 7 - 14 ธ.ค. 2564
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา โทร. 044-223115   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
 13.แผนการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2564 (สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1 B64XXXX)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถตรวจสอบแผนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้แล้ววันนี้ [คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.044-223022 ถึง 3   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2564
 14.แนวปฏิบัติการนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลสอบวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นตันไป ที่มีประสงค์จะนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษา จะต้องดำเนินการนำไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ขั้นตอน/วิธีนำไฟล์เข้า) ก่อนนำส่งเล่มวิทยานิพธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ดูประกาศ) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆได้จาก -> คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2564
 15.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์) (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ สามารถรับเอกสาร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น ห้ามโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีด้านบนเด็ดขาด (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2564
 16.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 044-223028 หรืออีเมลล์ kulab@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2564
 17.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2564
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2564
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2564 – สอบวันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2564
 18.การผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2565
การผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2565 ให้นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2544
ลงทะเบียนยื่นขอผ่อนผันได้ที่ https://forms.gle/aiKaYkUvUo1edPTc9
และ [Downloadคำร้องขอผ่อนผันผ่อนผันได้ที่นี่]
ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันและส่งเอกสารภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมงานวินัยนักศึกษาและการทหาร โทร 084-8285898
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 19.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. >
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2564
 20.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 21.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 22.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 23.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 24.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 25.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 26.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 27.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 28.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 29.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 30.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.