QR CODE for scan
 
 
 
 


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 2083/2565
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1671/2564 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่างๆจึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กองอำนวยการสอบก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อรับมอบหมายภารกิจ
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

 (ลงนาม) ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.