การเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
ขณะนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
 
QR CODE for scan
 
 
 
 


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 1687/2566
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566


เพื่อให้การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1671/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1599/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่างๆจึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กองอำนวยการสอบก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อรับมอบหมายภารกิจ
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

 (ลงนาม) ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.