คู่มือกรรมการคุมสอบออนไลน์
QR CODE for scan
 
 
 
 


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 2186/2564
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1671/2564 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564เพื่อให้การสอบ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 (ลงนาม) ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.