สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จอง     

คลิก>>สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จองเวลาห้องอาคารผู้ใช้ผู้จองสถานะการจองเลขที่ใบอนุมัติ
 27/9/2564    08:00-13:00   B5101  อาคารเรียนรวม 2  รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6409270011  
 27/9/2564    09:00-10:00   SEMINAR5  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว กิตติมา กฤษณสุวรรณ  นางสาว กิตติมา กฤษณสุวรรณ W:รออนุมัติ 6409250001  
 27/9/2564    09:00-12:00   SEMINAR3  อาคารเรียนรวม 1  รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง Y:อนุมัติ 6409200011  
 27/9/2564    09:00-17:00   ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย  นาย สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6409220008  
 27/9/2564    09:00-12:00   F9345  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  นางสาว เกศกนก แซ่อึง  นางสาว เกศกนก แซ่อึง Y:อนุมัติ 6409270001  
 27/9/2564    09:00-17:00   ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย  นาย สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6409220008  
 27/9/2564    09:00-12:00   B4101  อาคารเรียนรวม 1  นาง จิตติมา พะนามณี  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6409220007  
 27/9/2564    12:00-13:30   B1208  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว เกศกนก แซ่อึง  นางสาว เกศกนก แซ่อึง Y:อนุมัติ 6409270005  
 27/9/2564    13:00-15:00   Lab_Com8  อาคารเรียนรวม 2  นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6408240007  
 27/9/2564    13:00-15:00   B1130  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว เกศกนก แซ่อึง  นางสาว เกศกนก แซ่อึง Y:อนุมัติ 6409270006  
 27/9/2564    15:00-18:00   B1201  อาคารเรียนรวม 1  นาย อานนท์ เคล้าเครือ  นาย อานนท์ เคล้าเครือ W:รออนุมัติ 6409240002  
 27/9/2564    16:00-18:00   B1130  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว กฤติมา เพชรบุตร  นางสาว กฤติมา เพชรบุตร Y:อนุมัติ 6409030010  
 27/9/2564    18:00-22:00   B2101  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว วีรินภ์ อาจหาญ  นางสาว วีรินภ์ อาจหาญ Y:อนุมัติ 6409170013  
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.