สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จอง     

คลิก>>สืบค้นการใช้ห้อง

วันที่จองเวลาห้องอาคารผู้ใช้ผู้จองสถานะการจองเลขที่ใบอนุมัติ
 23/4/2564    07:00-20:00   B3102  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดโช เผือกภูมิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดโช เผือกภูมิ W:รออนุมัติ 6404220014  
 23/4/2564    08:00-16:00   B1128 (SmartCR)  อาคารเรียนรวม 1  นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ  นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ W:รออนุมัติ 6404050001  
 23/4/2564    08:00-10:00   SEMINAR4  อาคารเรียนรวม 1  ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร Y:อนุมัติ 6403310044  
 23/4/2564    09:00-12:00   SEMINAR1  อาคารเรียนรวม 1  นาย อดิศร พึ่งคำ  นาย อดิศร พึ่งคำ Y:อนุมัติ 6404160052  
 23/4/2564    09:00-12:00   B1137  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์  นาง สุชาดา บุบผา Y:อนุมัติ 6404160013  
 23/4/2564    09:00-12:00   B5206  อาคารเรียนรวม 2  อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ บุญชื่น  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร Y:อนุมัติ 6404220001  
 23/4/2564    09:00-12:00   B5211  อาคารเรียนรวม 2  Dr. Satoshi Kubota  นาง สุชาดา บุบผา Y:อนุมัติ 6404160010  
 23/4/2564    10:00-12:00   ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิดา โรจนธรรมณี  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6404220005  
 23/4/2564    10:00-12:00   B1213  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง Y:อนุมัติ 6404220008  
 23/4/2564    10:00-13:30   SEMINAR2  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล  อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล Y:อนุมัติ 6404200013  
 23/4/2564    10:00-12:00   B1118  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. ศักดา ขำคม  นาง ฉวีวรรณ เศียรอุ่น Y:อนุมัติ 6404190005  
 23/4/2564    12:30-14:30   GRADROOM2  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล  อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล W:รออนุมัติ 6404220002  
 23/4/2564    13:00-16:00   B1138  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. ทศพล รัตน์นิยมชัย  อาจารย์ ดร. ทศพล รัตน์นิยมชัย W:รออนุมัติ 6404190022  
 23/4/2564    13:00-16:00   SEMINAR3  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6404160048  
 23/4/2564    13:00-16:00   B1141  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ W:รออนุมัติ 6404200018  
 23/4/2564    13:00-14:00   B5202  อาคารเรียนรวม 2  อาจารย์ มันตา หนุนภักดี  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6403310041  
 23/4/2564    13:00-15:00   B5210  อาคารเรียนรวม 2  อาจารย์ มันตา หนุนภักดี  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร Y:อนุมัติ 6404200021  
 23/4/2564    13:00-19:00   B5211  อาคารเรียนรวม 2  นาย ภูวดิษฐ์ ปัญญาคม  นาย ภูวดิษฐ์ ปัญญาคม W:รออนุมัติ 6404190017  
 23/4/2564    13:00-17:00   B1132  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง W:รออนุมัติ 6404220004  
 23/4/2564    13:00-15:00   B1121  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. ปราโมทย์ ภักดีณรงค์  นางสาว ชลลดา พจน์จะโป๊ะ Y:อนุมัติ 6404220006  
 23/4/2564    13:00-15:00   B1137  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์  อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ Y:อนุมัติ 6404230004  
 23/4/2564    14:00-16:00   SEMINAR2  อาคารเรียนรวม 1  Assistant Professor Dr. Michael F.Smith  นางสาว ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร W:รออนุมัติ 6404090014  
 23/4/2564    14:30-16:00   B1210  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง  นางสาว จุฬารัตน์ อาญาเมือง W:รออนุมัติ 6404220017  
 23/4/2564    15:00-18:00   B5208 (Active L)  อาคารเรียนรวม 2  นาย อานนท์ เคล้าเครือ  นาย อานนท์ เคล้าเครือ W:รออนุมัติ 6404210008  
 23/4/2564    15:00-17:00   B1114  อาคารเรียนรวม 1  นาย ภูวดิษฐ์ ปัญญาคม  นาย ภูวดิษฐ์ ปัญญาคม W:รออนุมัติ 6404210005  
 23/4/2564    15:00-16:00   B1112  อาคารเรียนรวม 1  นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ  นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ W:รออนุมัติ 6404070006  
 23/4/2564    15:00-17:00   SEMINAR1  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. เชษฐา ชุมกระโทก  อาจารย์ ดร. เชษฐา ชุมกระโทก W:รออนุมัติ 6404230008  
 23/4/2564    15:00-17:00   B1137  อาคารเรียนรวม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล W:รออนุมัติ 6404160029  
 23/4/2564    16:00-18:00   B3104  อาคารเรียนรวม 1  นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธ์  นาง สุชาดา บุบผา W:รออนุมัติ 6404070019  
 23/4/2564    16:00-19:00   GRADROOM2  อาคารเรียนรวม 1  อาจารย์ ดร. ไตรภพ พาหอม  อาจารย์ ดร. ไตรภพ พาหอม W:รออนุมัติ 6404220009  
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.