ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา การจัดสอบ
 วันที่  12 กันยายน 2565
13:00 - 15:00IST60 2501-1 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND WESTERN TABLE ETIQUETTE อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  13 กันยายน 2565
13:00 - 15:00211223-1 HOTEL BUSINESS MANAGEMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  14 กันยายน 2565
13:00 - 15:00IST60 3501-1 INTRODUCTION TO WINE AND FOOD PAIRING อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  15 กันยายน 2565
13:00 - 15:00IST60 3502-1 BAR BUSINESS OPERATIONS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  19 กันยายน 2565
09:00 - 09:40IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
09:00 - 10:00711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00245102-1 BUSINESS MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245329-1 SERVICE MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332331-1 CANNABIS SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335322-1 FOOD ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523301-1 COMPUTER STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528411-1 MOLD DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4208-1 FOOD AND UP-TO-DATE NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 1111-1 FUNDAMENTAL OF SPORTS SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617441-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802405-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00104103-2 PLANT BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 114341-1 SPORTS BIOMECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245201-1 OPERATIONS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528311-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4515-1 MAINTENANCE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2001-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG33 6001-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 1010-1 ENGINEERING GRAPHICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1104-1 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1003-1 PLANT BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00617442-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802406-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114441-1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322315-1 PLANT GROWTH REGULATORS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332315-1 PLANT GROWTH REGULATORS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522388-1 FINANCIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527349-1 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529208-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539202-1 ELECTRONIC DEVICES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585301-1 MECHANICS OF MACHINERY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802302-1 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803302-1 INDUSTRIAL CHEMICAL MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2010-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2101-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 IST50 2401-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2301-1 BASIC PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:10IST20 1504-1 LAW IN DAILY LIFE อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
17:30 - 19:30582201-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1504-1 LAW IN DAILY LIFE อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  20 กันยายน 2565
09:00 - 09:40IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
09:00 - 10:30114444-1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00211121-1 INTRODUCTION TO HOTEL BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 323313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525308-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530412-1 BUILDING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530413-2 BUILDING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531211-1 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582413-1 BUILDING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803301-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1101-1 CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 12:40IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
12:00 - 13:00IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 SCI15 2302-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00211222-1 OPERATION IN M.I.C.E. อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528413-1 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2001-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2040-1 ENGINEERING STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4203-1 NUTRITION FOR ANTI-AGING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1102-1 CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2501-1 PHARMACOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
13:00 - 14:30IST20 1001-1 DIGITAL LITERACY อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
15:00 - 16:30IST20 1001-1 DIGITAL LITERACY อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
15:00 - 17:00245321-1 MARKETING RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533473-1 LEAN MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2002-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ELECTRICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:10IST20 1003-1 LIFE SKILLS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
17:30 - 18:30303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245202-1 MANAGERIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537313-1 AERODYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582324-1 FOUNDATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601112-1 MUSIC THERAPY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  21 กันยายน 2565
09:00 - 10:00523313-2 WEB APPLICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30SCI15 1005-1 ANATOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00211122-1 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322317-1 SOILLESS CULTURE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332317-1 SOILLESS CULTURE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525202-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525304-1 MACHINE DESIGN I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525482-1 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529421-2 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530251-1 SURVEYING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531346-1 MACHINE AUTOMATION BASICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533351-1 INDUSTRIAL CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539301-2 ELECTRONIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582251-1 SURVEYING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2003-1 ELECTRONIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1001-1 PHYSICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2101-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00SCI15 2102-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332314-1 PLANT PROPAGATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333341-1 POULTRY PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538316-1 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617343-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802304-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803304-1 INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1203-1 CHINESE III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00SCI15 1006-1 ANATOMY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30715404-1 NURSING RESEARCH AND INNOVATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114468-1 SPORTS AND FITNESS CENTER ADMINISTRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4201-1 HEALTH PROMOTION IN NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:10IST20 1502-1 ART APPRECIATION อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
17:30 - 19:00617337-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802303-1 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30245333-1 RETAILING MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245361-1 BUSINESS FORECASTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528416-1 SAFETY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531212-1 METAL PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538306-2 MINERAL AND ENERGY RESOURCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802403-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803303-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  22 กันยายน 2565
09:00 - 10:30522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00205210-1 ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235302-1 BUSINESS LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245101-1 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS LAW สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245203-1 BUSINESS RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245362-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245371-1 RESOURCES ANALYSIS AND USAGES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332301-1 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333323-1 RUMINANT NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533350-1 TOOL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 SCI02 1115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1117-1 CHEMISTRY AND BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1071-1 BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 12:40IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
12:00 - 14:00522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
13:00 - 16:00ENG39 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ELECTRONIC ENGINEERING อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
15:00 - 16:30716402-1 COMMUNITY HEALTH NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00211102-1 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 245204-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245379-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526423-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 534312-1 PETROLEUM ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582331-1 HYDRAULIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1072-1 BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1010-1 PHYSICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:10IST20 2503-1 ASEAN STUDIES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
17:30 - 19:00303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30114343-1 SPORTS NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527341-1 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  23 กันยายน 2565
09:00 - 10:30802305-1 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00332361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335351-1 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522385-1 INTRODUCTION TO BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526311-1 KILNS AND FURNACES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527342-1 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617413-2 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802402-1 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803305-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2111-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2002-1 ELECTRIC CIRCUITS AND BASIC INSTRUMENTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1005-1 PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
10:00 - 12:00211221-1 OPERATION IN AVIATION INDUSTRY อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
12:00 - 13:00ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332411-1 MODERN SEED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2151-1 ELECTRICAL SCHEMATIC PRINT READING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2202-1 PHYSICAL CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1001-1 CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1002-1 CALCULUS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1005-1 CALCULUS III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1201-1 ANALYTICAL CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00801101-1 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245351-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332341-1 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335342-1 FOOD ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530464-1 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802316-1 ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGEMENT IN EMERGENCIES AND DISASTERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2020-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2020-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.