ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2564  / 0     1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  2 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:15105101-9 PHYSICS I
 105103-9 GENERAL PHYSICS
 105104-9 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105-9 PHYSICS
13:00 - 15:15102101-9 CHEMISTRY I
 102111-9 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 วันที่  3 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:15105101-9 PHYSICS I
 105103-9 GENERAL PHYSICS
 105104-9 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105-9 PHYSICS
13:00 - 16:15104101-9 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104171-9 BIOLOGY I
 104175-9 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 วันที่  4 สิงหาคม 2564
09:00 - 10:45102101-9 CHEMISTRY I
09:00 - 11:15102111-9 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13:00 - 17:15103101-9 CALCULUS I
 103109-9 ESSENTIAL CALCULUS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.