ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา การจัดสอบ
 วันที่  29 เมษายน 2567
09:00 - 10:30333345-1 PRECISION LIVESTOCK FARMING SYSTEMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802405-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00245224-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245305-1 BUSINESS COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522397-1 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529208-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530212-1 MATERIAL TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531320-1 CORROSION OF METALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532435-1 INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582212-1 MATERIAL TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2142-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3152-1 POWER PLANT AND SUBSTATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2105-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 4413-1 INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2012-1 MATERIAL TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1120-1 ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 2201-1 ADVANCED CALCULUS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00802406-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30803311-1 BIOSTATISTICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00522367-1 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523211-2 DATABASE SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2011-1 DATABASE SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3214-1 MODERN POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS TECHNOLOGIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2005-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1103-1 ELECTROMAGNETISM AND QUANTA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00IPH04 4211-1 HEALTHY FOODS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30NUR01 1001-1 NURSING PROFESSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00245304-1 STRATEGIC MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532323-1 BUILDING SANITATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2009-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2020-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3120-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3306-1 BUILDING SANITATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 3020-1 ROCK SLOPE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI01 1003-1 BASIC MATHEMATICS FOR FINANCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1201-1 CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1202-1 CHINESE II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1205-1 BUSINESS CHINESE II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:00SCI02 1105-2 LABORATORY SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  30 เมษายน 2567
09:00 - 11:001101281-1 BUSINESS INTELLIGENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245332-1 EVENT MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529308-2 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802311-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2050-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3090-1 INDUSTRIAL ROBOTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2141-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3212-1 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2108-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4072-1 BIG DATA FOR SMART MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1001-1 CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1005-1 CALCULUS III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1003-1 GENERAL PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2107-1 INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00802312-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30SCI04 1005-1 FUNDAMENTAL GENETICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00245106-1 PRINCIPLE OF MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245356-1 SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523423-1 SOFTWARE TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525204-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527246-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527349-1 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530444-1 CONSTRUCTION ESTIMATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530444-2 CONSTRUCTION ESTIMATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539204-2 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585207-1 FLUID MECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803313-1 FIRE PREVENTION AND EMERGENCY PREPAREDNESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG22 2010-1 OPERATIONS RESEARCH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2051-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2080-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2204-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2032-1 MECHANISM AND DRIVE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 3061-1 STATISTICS FOR ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2102-1 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2100-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4203-1 NUTRITION FOR ANTI-AGING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1002-1 CALCULUS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1005-1 PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 2104-1 SPORTS PSYCHOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30801202-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 2003-1 GENETICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114347-1 PERSONAL TRAINING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 211202-1 WEB TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245223-1 DIGITAL MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526207-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527352-1 MOBILE COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 535453-1 SAFETY AT WORK สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2007-1 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2110-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3100-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2007-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2004-1 HEAT AND FLUID POWER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1000-1 ENGINEERING MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4572-1 SAFETY AT WORK สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI09 1203-2 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 18:30IST20 1507-1 LAW IN DAILY LIFE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30ENG25 4051-1 COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING FOR ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  1 พฤษภาคม 2567
09:00 - 10:00ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1006-1 LEARNING COMPETENCIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30802201-1 VECTOR CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802313-1 SOLID WASTE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:001102121-1 BUSINESS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245107-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245273-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 333352-1 EXPERIMENTAL DESIGN FOR ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521364-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524301-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525202-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527248-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531405-1 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533421-1 SAFETY ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539206-2 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 583207-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803314-1 OCCUPATIONAL MEDICINE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3205-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3010-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2020-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2150-1 ENGINEERING DYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2115-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2107-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOYS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2031-1 MACHINE STRUCTURE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 2008-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 3021-1 UNDERGROUND EXCAVATION IN ROCK MASS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2103-1 MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 3014-1 THEORY OF STRUCTURES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG83 2003-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2102-1 FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1121-1 ORGANIC CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1001-1 PHYSICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1008-1 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1505-1 ART APPRECIATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3115-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4208-1 FOOD AND UP-TO-DATE NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00333211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3153-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:001101151-1 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526416-2 QUALITY CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532452-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539201-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539307-2 SENSOR TECHNOLOGIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 606208-2 PATHOPHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803203-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803307-1 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3009-1 FREEZING AND COLD STORAGE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 2040-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3230-1 TRANSPORT PHENOMENA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2100-1 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2005-1 CERAMIC POWDER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2143-1 ELECTRICAL MACHINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2205-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 4431-1 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 3062-1 MATERIAL INSPECTION AND QUALITY CONTROL อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 ENG39 2101-1 INSTRUMENTATION FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 4216-1 SENSOR TECHNOLOGIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 2110-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST50 2402-1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2001-1 MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI14 2117-1 PHYSICAL FITNESS TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
17:30 - 19:30SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  2 พฤษภาคม 2567
09:00 - 10:00IST20 1003-1 LIFE SKILLS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803316-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1006-1 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00114466-1 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245376-1 MANAGING GROWTH BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 325454-1 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333343-1 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335451-1 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523353-2 COMPUTER NETWORKS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525488-1 SELF-DRIVING GROUND VEHICLE SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530233-1 HYDROLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3050-1 COMPUTATIONAL SOLID MECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4065-1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG82 2033-1 HYDROLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2104-1 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 2002-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1132-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00332101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332411-1 MODERN SEED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333457-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521343-1 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525308-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526206-3 CERAMIC FABRICATION PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528319-1 DIE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802314-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 3010-1 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2076-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2120-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2006-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 3113-1 DIE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2113-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI09 2209-1 MEDICAL BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2110-1 IMMUNOLOGY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00803317-1 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 DGT00 0120-1 DIGITAL LITERACY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH04 4202-1 NUTRITION FOR ATHLETICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2111-1 IMMUNOLOGY LABORATORY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00211225-1 MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245108-1 FINANCIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332331-1 CANNABIS SCIENCES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 335452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527247-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529301-2 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532324-1 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601107-1 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 801102-1 EPIDEMIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4522-1 INDUSTRIAL SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG26 2901-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 2002-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 2102-1 POLYMER CHEMISTRY AND POLYMERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2092-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2111-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3132-1 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 3311-1 DESIGN AND OPERATION OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG83 2001-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG85 3020-1 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IPH01 1002-1 EPIDEMIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  3 พฤษภาคม 2567
09:00 - 10:00245206-1 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525402-1 THERMAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526313-1 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531338-1 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533473-1 LEAN MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536310-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803204-1 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803318-1 INDUSTRIAL SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2005-1 ELECTRICAL ENGINEERING FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2110-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 3110-1 THERMAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3321-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 3063-1 LEAN AND SIX SIGMA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IAT35 2203-1 FOOD BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1103-1 BASIC ANATOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 2114-1 BASIC PATHOLOGY FOR MEDICAL SCIENCES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1007-1 CITIZENSHIP สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00245354-1 INTERNATIONAL LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333342-1 SWINE PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523371-1 MICROPROCESSORS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524332-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2077-1 MICROPROCESSORS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG24 3320-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 2104-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 2109-1 MECHANICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:001101182-1 NETWORK ADMINISTRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245207-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2507-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00245324-1 GLOBAL MARKET สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527347-1 MICROWAVE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529422-1 ILLUMINATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802317-1 PUBLIC NUISANCE MANAGEMENT AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2130-1 INTERNET OF THINGS FOR ENGINEERING APPLICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 3331-1 ILLUMINATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2507-1 ASEAN STUDIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1401-1 STATISTICAL METHODS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2002-1 MICROBIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.