304301INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104201 และ 104202 หรือ
108201 และ 108202 หรือ
104201 และ 108202 หรือ
104202 และ 108201 หรือ
SCI08 2001 และ SCI08 2002
รายวิชาต่อเนื่อง:304312, 312345, 314329
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.