105192PHYSICS LABORATORY II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 และ 105191 หรือ
CO 105102 และ 105191
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105291
รายวิชาเทียบเท่า:SCI05 1192, 105192
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายปิยพร ทางดี
นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์
นายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา
นายอานนท์ สงมูลนาค
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
นายอนันตชัย ล่ากระโทก
นายเจตนิพิฐ แก้วใจ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง B5101
  02 จันทร์17:00-20:00F10F10L967323W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง B5101
  03 อังคาร10:00-13:00F10F10L483513W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
อาจารย์ ดร.วรรณวิสา ทลาไธสง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง B1139
  04 อังคาร17:00-20:00F10F10L1209822W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายกนกพล ภูมิพันธุ์
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง B5101
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F10F10L1921848W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา
นายนำโชค จิตรแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
นายภัทรพงศ์ นิจอภัย
นายเจตนิพิฐ แก้วใจ
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
นายอมรเทพ มนตรีอุปถัมภ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง B5101
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.