105102PHYSICS II
ฟิสิกส์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101
รายวิชาต่อเนื่อง:105106, 105192, CO 105192, 105201, 105261, 105357, 305231, 315231, 403211, 403296, 403319, 421261, 426208, 426306, 426413, 426415, 429201, 429211, 429293, 429296, 429310, 429312, 431324, 438203, 438210, 504311, 504313, 504316, 506208, 506306, 521212, 521433, 525213, 526208, 526306, 526413, 526415, 526429, 526430, 529201, 529290, 529292, 529297, 529315, 529316, 529317, 529412, 529412, 529422, 529432, 529457, 529462, 531323, 531330, 531337, 531363, 536210, 539203, 539210, 539301, 539308, 539310, 551263, 585205, ENG39 2002, ENG39 2003, CO SCI05 1192, SCI05 1192
รายวิชาเทียบเท่า:SCI05 1002, 105102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฏีจลน์ ของก๊าชสนามไฟฟ้าสถิตและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความ ต้านทาน สภาพนำยิ่งยวดสนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ อะตอมและโมเลกุล นิวเคลียส ควาก เลปตอนและบิกแบงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.