105102PHYSICS II
ฟิสิกส์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101
รายวิชาต่อเนื่อง:105106, CO 105192, 105192, 105201, 105261, 105357, 305231, 315231, 403211, 403296, 403319, 421261, 426208, 426306, 426413, 426415, 429201, 429211, 429293, 429296, 429310, 429312, 431324, 438203, 438210, 504311, 504313, 504316, 506208, 506306, 521212, 521433, 525213, 526208, 526306, 526413, 526415, 526429, 526430, 529201, 529290, 529292, 529297, 529315, 529316, 529317, 529412, 529412, 529422, 529432, 529457, 529462, 531323, 531330, 531337, 531363, 536210, 539203, 539210, 539301, 539308, 539310, 551263, 585205, SCI05 1192, CO SCI05 1192
รายวิชาเทียบเท่า:SCI05 1002, 105102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00B2103BC30021882W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B2103BC      
  พุธ17:00-19:00B2103BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล


สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1132
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  02 อังคาร08:00-10:00B2104BC3033021W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B2104BC      
  พุธ17:00-19:00B2104BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ


สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี300-297-3
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1132
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  03 อังคาร08:00-10:00B3101BC30020199W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B3101BC      
  พุธ17:00-19:00B3101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล


สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1132
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  04 พุธ13:00-15:00B2104BC3003000W    
  ศุกร์08:00-10:00B3102BC      
  พฤหัสบดี13:00-15:00B2104BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน


สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี300-299-1
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1132
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  05 พุธ13:00-15:00B3103BC30027426W    
  ศุกร์08:00-10:00B3103BC      
  พฤหัสบดี15:00-17:00B3103BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ


สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  06 พุธ13:00-15:00B1215BC15010248W    
  ศุกร์13:00-15:00B1215BC      
  พฤหัสบดี13:00-15:00B1215BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1117 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1119 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 3 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1132
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2101
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2102
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2103
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B2104
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
3 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
Course Description
การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฏีจลน์ ของก๊าชสนามไฟฟ้าสถิตและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความ ต้านทาน สภาพนำยิ่งยวดสนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ อะตอมและโมเลกุล นิวเคลียส ควาก เลปตอนและบิกแบงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.