103102CALCULUS II
แคลคูลัส 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103101 หรือ
103101
รายวิชาต่อเนื่อง:103103, 103105, 103141, 103201, 103210, 103221, 103221, 103231, 103362, 105211, 105213, 105263, 205215, 305341, 315341, 325341, 403201, 410203, 422212, 424301, 522242, 522262, 522266, 523458, 523471, 523472, 524301, 551251, 581212, 583207, SCI03 1003, SCI03 1005
รายวิชาเทียบเท่า:SCI03 1002, 103102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค่าเวกเตอร์พื้นผิวและระนาบอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค่าจริงของหลายตัวแปร การแปลงและเจโคเบียน อินทิกรัล ของฟังก์ชันของหลายตัวแปรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.