102202PHYSICAL CHEMISTRY
เคมีเชิงฟิสิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102103 หรือ
102111 หรือ
102103 หรือ
102101 หรือ
102113 หรือ
102111 หรือ
102113 หรือ
102101 หรือ
102101 หรือ
102103
รายวิชาต่อเนื่อง:102203, CO 102203, 305341, 305627, 305627, 315341, 315627, 325342, 335341, CO 424201, 424201, 424771, CO 502201, 502201, 507201, 524201, CO 524201, CO 524204, 524204, CO 524211, 524211, SCI02 2203, CO SCI02 2203
รายวิชาเทียบเท่า:102202, 428201, SCI02 2202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สมบัติของ ของเหลวและสารละลาย สมดุลวัฏภาคและ กฏวัฏภาค กระบวนการเร่ง ปฏิกิริยา อุณหพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี และจลนพลศาสตร์เคมีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.