102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
เคมีพื้นฐาน 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102103, 102105, CO 102112, 102112, 102113, 102117, 102202, 109203, 114205, 302243, 302243, 302245, 302245, 312241, 322241, 332241, 332241, 421260, 428201, 434252, 434252, 434252, 434252, 521231, 521361, 528202, 528212, 531207, 531209, 531211, 531218, 531354, 532203, 534205, 583202, 583601, 618498, ENG28 2102, ENG32 2101, ENG83 2001, SCI02 1105, CO SCI02 1112, SCI02 1112, SCI02 1113, SCI02 2202, SCI02 2214, SCI09 1203
รายวิชาเทียบเท่า:102111, SCI02 1111
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.