102105ORGANIC CHEMISTRY
เคมีอินทรีย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102103 หรือ
102111 หรือ
102101 หรือ
102113 หรือ
102115 หรือ
102101 หรือ
102103 หรือ
559104
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 102106, 102106, 102201, 109201, 109202, 109202, 109209, 109210, 301251, 301253, 305231, 305331, 305331, 315231, 335474, 507201, SCI02 1106, CO SCI02 1106, SCI02 1106, CO SCI02 1106, SCI09 2201, SCI09 2209
รายวิชาเทียบเท่า:102105, 428201, SCI02 1105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและทฤษฏีทั่วไปของสารอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน สารปิโตรเคมี สารอินทรีย์ แฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน สเตริโอไอโซเมอร์ซึมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.