IST20 2504DESIGN THINKING
การคิดเชิงออกแบบ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 2504, 202373
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B2101BC15141W    
  จันทร์15:00-16:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนแบบ online เรียนแบบ BLOCK COURSE อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้เรียนเรียบร้อยแล้ว
  02 เสาร์09:00-11:00F1-SEDAF1C47452W    
  เสาร์11:00-12:00F1-SEDAF1T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนแบบ online เรียนแบบ BLOCK COURSE เมื่อวันที่ 21-28 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว
  03 เสาร์13:00-15:00F1-SEDAF1C91901W    
  เสาร์15:00-16:00F1-SEDAF1T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนแบบ online เรียนแบบ BLOCK COURSE เมื่อวันที่ 21-28 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว
  04 อาทิตย์09:00-11:00F1-SEDAF1C36360W    
  อาทิตย์11:00-12:00F1-SEDAF1T      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนแบบ online เรียนแบบ BLOCK COURSE เมื่อวันที่ 21-28 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.