IST20 1002USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:103251, SCI03 2501
รายวิชาเทียบเท่า:202109, DGT00 0130, IST20 1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-19:00Lab_Com3BL40391W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง
นางสาวจุฬามณี เอ้บสูงเนิน
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2565 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
  02 จันทร์17:00-19:00Lab_Com1BL40382W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
นายวัฒนา เวชวิริยกุล
นางสาวรัชนีกร ทองมา
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2565 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
  04 อังคาร17:00-19:00Lab_Com3BL402911W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ
นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี เต็มสระน้อย
นายจิตรทิวัส เปรมฤทัยรัตน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  05 จันทร์17:00-19:00Lab_Com3BL20317W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง
นางสาวจุฬามณี เอ้บสูงเนิน
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2565 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.