551153ENGINEERING MATHEMATICS I
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (เรียนออนไลน์ เรียนล่วงหน้า ไม่แสดงผลใน Transcript)
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551001 หรือ
551151 หรือ
999103 หรือ
103001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2567 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2567
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เป็นการเปิดรหัสรายวิชาสำหรับการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนเปิดภาค เริ่มใช้ภาค 1/2563 แต่ไม่ปรากฏใน Transcript และโครงสร้างหลักสูตรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.