558203METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุสำหรับกระบวนการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมพรีซิชั่น
หน่วยกิต6 (4-5-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551261
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-13:00B1138BC40391M    
  เสาร์13:00-15:00F6F6C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
อาจารย์ฐิติกร ฉ่ำช่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
นายธวัชชัย อินเที่ยง
นายธนภัทร มุสิกูล
นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม
อาจารย์ณัฐธิชา มาอุด
นายอนุทัย คะเรรัมย์
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
  02 เสาร์08:00-13:00B1138BC402812W    
  เสาร์15:00-17:00F6F6C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
อาจารย์ฐิติกร ฉ่ำช่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
นายธวัชชัย อินเที่ยง
นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม
นายธนภัทร มุสิกูล
อาจารย์ณัฐธิชา มาอุด
นายอนุทัย คะเรรัมย์
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สหวิทยาการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.